475/1998

Given i Nådendal den 26 juni 1998

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 24 § 4 mom., 42 §, 46 § 1 mom., 58 § 6 mom., 92 § 11 punkten, 95 § 1 mom. 1 punkten, 105 a § 2 mom. och 143 § 7 mom.,

av dessa lagrum 42 § sådan den lyder i lagar 1465/1994, 1126/1996 och 1383/1997, 95 § 1 mom. 1 punkten och 105 a § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 1126/1996 och 143 § 7 mom. sådant det lyder i lag 1389/1995, samt

fogas till lagen nya 53 a och 54 c § samt till 58 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagar 1502/1993 och 1333/1995 samt i nämnda lag 1126/1996, ett nytt 7 mom. som följer:

24 §
Ändringar av verksamhetsformen

I de fall som avses i 1 mom. 2 och 5 punkten anses de aktier och andelar i det nya bolaget som har erhållits vid ändringen av verksamhetsformen och som motsvarar den skattskyldiges tidigare andel ha erhållits vid den tidpunkt då den skattskyldige förvärvade sin andel i det bolag eller dödsbo som var verksamt innan verksamhetsformen ändrades. Då ett andelslag ombildas till aktiebolag på det sätt som avses i 1 mom. 6 punkten, anses de aktier i aktiebolaget som motsvarar den skattskyldiges tidigare andel ha erhållits vid den tidpunkt då den skattskyldige förvärvade sin andel i det andelslag som var verksamt innan verksamhetsformen ändrades.


42 §
Kapitalinkomstandelen av dividender från andra bolag än börsbolag

Dividend och därtill ansluten gottgörelse för bolagsskatt som förvärvats från andra bolag än börsbolag betraktas som kapitalinkomst upp till ett belopp som motsvarar en årlig 13,5 procents avkastning beräknad på det i förmögenhetsskattelagen angivna matematiska värdet av aktierna. Kapitalinkomstandelen av dividend som har betalts på utländska bolags aktier och på aktier i bolag som avses i 26 § 1 mom. förmögenhetsskattelagen, utom börsbolag, skall dock beräknas på aktiernas enligt förmögenhetsskattelagen beräknade gängse värde vid utgången av skatteåret före dividendutdelningsåret.

Har en delägare som enligt 2 § 7 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/1961) inte anses stå i arbetsförhållande till bolaget under skatteåret såsom bostad för sig eller sin familj använt en bostad som hör till bolagets tillgångar, skall värdet av bostaden dras av från värdet av hans aktier när kapitalinkomstandelen av dividend från bolaget bestäms.

Har i ett aktiebolag som bedriver näringsverksamhet en delägare som enligt 2 § 7 mom. lagen om pension för arbetstagare inte anses stå i arbetsförhållande till bolaget räntebelagd skuld för förvärv av aktier i bolaget, dras skulden av från värdet av hans aktier när kapitalinkomstandelen av dividender från bolaget bestäms.

Ett till bolagets tillgångar hörande penninglån som tagits av en delägare i ett aktiebolag som bedriver näringsverksamhet och hans familjemedlemmar dras av från värdet av hans aktier när kapitalinkomsten av dividender från bolaget bestäms, om delägaren ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 10 procent av bolagets aktier eller har en motsvarande andel av de röster som samtliga aktier i bolaget medför. Lånet dras i första hand av från värdet av låntagarens egna aktier och till den överskjutande delen från värdet på familjemedlemmarnas aktier i förhållande till aktieinnehavet.

Vad som ovan i 1―4 mom. bestäms om dividend skall också tillämpas på dividendersättning som någon erhåller i stället för dividend samt därtill ansluten gottgörelse för bolagsskatt.

46 §
Uträkning av överlåtelsevinst

Vinsten av egendomsöverlåtelse räknas ut så att från överlåtelsepriset dras av det sammanlagda beloppet av den icke avskrivna delen av anskaffningsutgiften för egendomen och utgiften för vinstens förvärvande. Det belopp som skall dras av utgör för annan skattskyldig än samfund samt öppet bolag och kommanditbolag alltid dock minst 20 procent och, om den egendom som skall överlåtas har varit hos överlåtaren i minst 10 års tid, minst 50 procent av överlåtelsepriset.


53 a §
Delägarlån

Skattepliktig kapitalinkomst för en fysisk person är den vid skatteårets utgång obetalda delen av ett penninglån som erhållits av aktiebolaget under skatteåret, om den skattskyldige, hans familjemedlemmar eller dessa tillsammans direkt eller indirekt äger minst 10 procent av bolagets aktier eller har en motsvarande andel av det röstetal som samtliga aktier i bolaget medför.

54 c §
Återbetalning av delägarlån

En skattskyldig har rätt att som utgift för inkomstens förvärvande från sina kapitalinkomster dra av det belopp som han återbetalt av ett delägarlån som med stöd av 53 a § räknas som inkomst, om återbetalningen har skett senast det femte skatteåret efter det år då lånet lyftes.

58 §
Ränteutgifter

Ränta på en skuld som en bolagsman i ett öppet bolag eller en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag har använt för förvärv av en företagsandel dras av från hans andel i en näringssammanslutnings näringsinkomst innan kapitalinkomstandelen räknas ut på det sätt som bestäms i 40 §. Också räntan på en skuld som i ett aktiebolag som bedriver näringsverksamhet en delägare, som enligt 2 § 7 mom. lagen om pension för arbetstagare inte står i arbetsförhållande till bolaget, har använt för förvärv av aktier dras av från det sammanlagda beloppet för hans dividend från bolaget och gottgörelsen för bolagsskatt innan dividendens kapitalinkomstandel räknas ut så som bestäms i 42 §. Till den del räntor inte har dragits av från den inkomstandel eller den dividendinkomst som avses ovan dras de av från den skattskyldiges kapitalinkomster.

Såsom skattepliktig inkomst enligt 1 mom. 3 punkten anses inte delägarlån som med stöd av 53 a § räknas som den skattskyldiges inkomst.

92 §
Skattefria sociala förmåner

Skattepliktig inkomst är inte


11) de ersättningar för kostnader i anslutning till arbetskraftsservice som betalas till arbetslösa eller handikappade med stöd av lagen om arbetskraftsservice (1005/1993),


95 §
Avdrag för inkomstens förvärvande

Den skattskyldige får från sin löneinkomst dra av

1) såsom avdrag för inkomstens förvärvande tre procent av löneinkomstens belopp, dock högst 2 100 mark,


105 a §
Förvärvsinkomstavdrag vid kommunal- beskattningen

Avdraget utgör 20 procent av det belopp varmed inkomsterna överstiger 15 000 mark. Avdraget är dock högst 8 600 mark. När den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 75 000 mark, minskar avdraget med tre procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 75 000 mark.

143 §
Vissa övergångsstadganden

Vid beskattningen för 1998 och 1999 är det sysselsättningsstöd enligt sysselsättningsförordningen (1363/1997) som en fysisk person erhållit genom annat än näringsverksam- het, jordbruk eller skogsbruk inte skattepliktig inkomst.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1999. Bestämmelserna i 53 a och 54 c § tillämpas på delägarlån som tagits den 3 april 1998 eller därefter.

Bestämmelsena i 24 § 4 mom. och 92 § 11 punkten tillämpas dock från och med ingången av skatteåret 1997 samt 53 a §, 58 § 7 mom. och 143 § 7 mom. från och med ingången av skatteåret 1998.

RP 28/1998
StaUB 15/1998
RSv 68/1998

Nådendal den 26 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.