471/1998

Given i Nådendal den 26 juni 1998

Lag om ändring av 16 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 16 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1383/1997, som följer:

16 §
Beskattning av näringssammanslutningar och deras delägare

Vid beräkningen av en näringssammanslutnings inkomst skall inte beaktas dividender, förtäckta dividender, i 31 § 5 mom. avsedda dividendersättningar, räntor eller vinstandelar som sammanslutningen har förvärvat i Finland och som är förknippade med rätt till gottgörelse för bolagsskatt, inte heller därtill ansluten gottgörelse för bolagsskatt. Sådana dividender, dividendersättningar, räntor, vinstandelar och gottgörelser för bolagsskatt som avses ovan skall fördelas för beskattning som delägarnas inkomst enligt de andelar som dessa har av sammanslutningens resultat samt förtäckt dividend och därtill ansluten gottgörelse enligt de andelar som dessa har av den förtäckta dividenden.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1999.

RP 26/1998
StaUB 13/1998
RSv 66/1998

Nådendal den 26 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.