465/1998

Given i Nådendal den 18 juni 1998

Förordning om ändring av förordningen om rådet för utvärdering av högskolorna

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 24 november 1995 om rådet för utvärdering av högskolorna (1320/1995) 1, 4 och 6 § samt

fogas till förordningen en ny 3 a § som följer:

1 §

I anslutning till undervisningsministeriet finns ett råd för utvärdering av högskolorna med uppgift att

1) bistå högskolorna och undervisningsministeriet i frågor som gäller utvärderingen av högskolorna,

2) handha bedömningen av yrkeshögskolornas tillståndsansökningar och anläggningsprojekt,

3) ordna utvärderingar som ansluter sig till högskolornas verksamhet samt till högskolepolitken,

4) ta initiativ till utvärdering av högskolorna och utvecklande av utvärderingsverksamheten,

5) sköta det internationella samarbetet kring utvärdering,

6) främja forskning som gäller utvärderingen av högskolorna, samt

7) utvärdera de specialiseringsstudier som högskolorna ordnar och godkänna dem för införande i det register som avses i 14 § förordningen om högskolornas examenssystem (464/1998) samt föra registret.

Med högskolor avses i denna förordning universitet som avses i universitetslagen (645/1997) samt yrkeshögskolor som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde.

3 a §

Beslut om att godkänna specialiseringsstudier som ordnas av en högskola för införande i registret fattas av en nämnd, som bildar en sektion inom utvärderingsrådet, på basis av en utvärdering. Beslutet skall ges inom fyra månader efter att nämnden har mottagit en ansökan om införande i registret.

Nämnden har minst åtta och högst tolv medlemmar. Varje medlem har en personlig suppleant. I fråga om ordförande, vice ordförande och medlemmar gäller i övrigt vad som bestäms i 3 §.

Bestämmelser om nämndens beslutsfattande ingår i en instruktion, som godkännss av utvärderingsrådet.

Om sökande av ändring i ett beslut av nämnden bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

4 §

Om en medlem i utvärderingsrådet eller om en medlem eller suppleant i nämnden avgår under mandatperioden kallas en ny medlem eller suppleant i hans ställe för den återstående mandatperioden.

6 §

För beredningen och verkställigheten av de ärenden som behandlas i utvärderingsrådet och i nämnden finns ett sekretariat.

Av den tjänsteman som leder sekretariatet krävs doktorsexamen.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1998. Förandet av det register som avses i 1 § 1 mom. 7 punkten inleds dock från den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Nådendal den 18 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.