461/1998

Utfärdat i Helsingfors den 17 juni 1998

Statsrådets beslut om allmänna villkor för bidrag och lån som beviljas för teknologisk forskning och utveckling

Statsrådet har vid föredragning från handels- och industriministeriet beslutat:

Allmänna bestämmelser
1 §

Teknologiska utvecklingscentralen (utvecklingscentralen) kan, inom ramen för fullmakten i statsbudgeten och efter att ha fattat beslut om att bevilja stöd, ingå avtal om att betala ut bidrag, lån och kapitallån för teknologisk forskning och utveckling enligt vad som bestäms i detta beslut och med beaktande av vad som i övrigt föranleds av budgeten. På kapitallån tillämpas de bestämmelser i detta beslut som gäller lån, om inget annat har bestämts särskilt.

2 §

Företag och andra sammanslutningar kan beviljas bidrag och lån för teknologisk forskning och utveckling. Målet är att direkt eller indirekt främja utvecklandet av internationellt konkurrenskraftiga produkter, tillverkningsprocesser och tjänster. Om inte något annat föranleds av detta beslut, tillämpas statsrådets beslut om allmänna föreskrifter angående statsbidrag och -understöd (490/1965), på det sätt som teknologiska utvecklingscentralen bestämmer, när bidrag och lån beviljas, används och betalas ut och användningen av dem övervakas.

3 §

Forsknings- och utvecklingsarbetet definieras enligt sitt innehåll som industriell forskning och utveckling innan varan introduceras på marknaden.

Med industriell forskning avses forskning eller kritisk analys som syftar till att utveckla ny kunskap, för att sådan kunskap skall kunna användas för att utveckla nya produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster, eller för att markant förbättra befintliga produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster.

Med begreppet utveckling innan varan introduceras på marknaden avses att industriella forskningsresultat överförs till ett projekt, utkast eller en skiss till nya, ändrade eller förbättrade produkter, processer eller tjänster, om de är avsedda för försäljning eller användning, inklusive skapandet av den första prototypen, som inte skall kunna användas i kommersiellt syfte. Det kan även inbegripa alternativa konceptuella utformningar och skisser av produkter, processer eller tjänster och inledande demonstrationer eller pilotprojekt under förutsättning att dessa projekt inte kan omvandlas eller användas för industriell tillämpning eller kommersiell exploatering. Det inbegriper inte rutinmässiga eller återkommande ändringar i befintliga varor, tillverkningsmetoder, tillverkningsprocesser, tjänster eller andra pågående verksamheter även om dessa ändringar kan innebära förbättringar.

Med ett litet och ett medelstort företag avses ett företag enligt den definition på små och medelstora företag som gavs i Europeiska gemenskapernas kommissions rekommendation 96/280/EG, av den 3 april 1996, enligt vilken med ett litet och ett medelstort företag skall avses ett företag som har färre än 250 anställda och antingen en årlig omsättning som inte överstiger 40 miljoner ecu eller motsvarande belopp i mark eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 27 miljoner ecu eller motsvarande belopp i mark samt uppfyller kriteriet på oberoende och andra kriterier på ett litet och ett medelstort företag som avses i rekommendationen.

Stödnivån
4 §

Det stöd som kan beviljas för industriell forskning utgör högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna för forsknings- och utvecklingsarbete, om inte något annat följer av 5 §.

När den verksamhet som skall understödas närmar sig marknaden sjunker stödnivån i motsvarande proportion så att maximistödet är 25 procent av de godtagbara kostnaderna för forsknings- och utvecklingsarbetet när verksamheten består av utveckling innan varan introduceras på marknaden, om inte något annat följer av 5 §.

Förhöjning av stödet
5 §

Det stöd som kan beviljas små och medelstora företag för forsknings- och utvecklingsarbete kan vara 10 procentenheter högre än nivåerna i 4 § 1 och 2 mom.

När forsknings- och utvecklingsarbete genomförs på områden som Europeiska gemenskapernas kommission har godkänt som tillämpningsområde för artikel 92.3 a eller 92.3 c i EG:s grundfördrag, kan det stöd som skall beviljas på de områden som avses i nämnda punkt a vara 10 procentenheter och på de områden som avses i nämnda punkt c 5 procentenheter högre än de nivåer som nämns i 4 § 1 och 2 mom.

När ett forsknings- och utvecklingsarbete stämmer överens med målen för ett separat projekt eller program som har utvecklats i samband med EG:s ramprogram om forskning och utvecklingsarbete, kan det stöd som skall beviljas vara 15 procentenheter högre än nivåerna enligt 4 § 1 och 2 mom.

Den förhöjning som nämns i 3 mom. kan stiga till 25 procentenheter, när forskningsoch utvecklingsarbetet dessutom bygger på ett reellt samarbete över gränserna mellan företag och offentliga forskningsorgan eller mellan minst två oberoende samarbetsparter från två medlemsstater och åtföljs av en omfattande spridning och publicering av resultaten, med beaktande av de immateriella och de industriella rättigheterna.

Om ett forsknings- och utvecklingsarbete saknar anknytning till målen för ett specifikt projekt eller program som har utarbetats inom ramen för EG:s gällande ramprogram för forskning och utveckling, kan det stöd som skall beviljas vara 10 procentenheter högre än de nivåer som nämns i 4 § 1 och 2 mom., förutsatt att

1) forsknings- och utvecklingsarbetet bygger på samverkan som förutsätter reellt samarbete mellan minst två oberoende samarbetsparter från två medlemsstater, särskilt om detta sker som ett led i samordningen av medlemsstaternas nationella politik inom forskning och teknologiskt utvecklingsarbete, eller

2) forsknings- och utvecklingsarbetet bygger på ett reellt samarbete mellan företag och offentliga forskningsorgan, särskilt om detta sker som ett led i samordningen av medlemsstaternas nationella politik inom forskning och teknologiskt utvecklingsarbete.

De grunder för en höjning av stödet som nämns i denna paragraf kan också tillämpas när lån och kapitallån beviljas.

Maximal stödnivå
6 §

Den samlade omfattningen av det stöd som nämns i 4 § och de förhöjningar som nämns i 5 § får i fråga om den industriella forskningen inte överskrida 75 procent och i fråga om utveckling innan varan introduceras på marknaden inte överskrida 50 procent av de kostnader som kan godkännas för forsknings- och utvecklingsarbetet.

Stöd för genomförbarhetsstudier
7 §

När stöd beviljas för utförandet av tekniska genomförbarhetsstudier (förutredningar) som förberedelser inför den verksamhet som gäller industriell forskning eller utveckling innan varan introduceras på marknaden, är stödnivån i fråga om industriell forskning högst 75 procent och i fråga om utveckling innan varan introduceras på marknaden högst 50 procent av de kostnader som kan godkännas för dessa studier.

Stöd till stora företag
8 §

När stöd beviljas andra än små och medelstora företag, skall projektet uppfylla minst en av följande förutsättningar innan stöd kan beviljas:

1) nätbildning mellan stora företag och små och medelstora företag,

2) nätbildning med universitet, högskolor och forskningsinstitut för att effektivera spridningen av resultaten,

3) deltagande i teknologiprogram där flera företag, universitet, högskolor eller forskningsinstitut är med,

4) deltagande i internationella projekt och nätverk för forskning och utveckling eller

5) projektet innehåller huvudsakligen industriell forskning eller forskning vars resultat är tillgängliga för tredje part, varvid projektet betydligt ökar industrisektorns know-how.

Lånemängden och villkoren
9 §

Lån kan beviljas för högst 60 procent av de godtagbara kostnaderna för forskningsoch utvecklingsarbetet, om inte något annat följer av 4―6 §. Kapitallån kan beviljas högst till det belopp som forskningsarbetet i fråga skulle kunna få i understöd.

Lånetiden är högst tio år. Lånet kan beviljas så att högst de fem första låneåren är amorteringsfria. Lånet återbetalas i årliga amorteringar. Lånetiden för kapitallån är högst åtta år.

Kapitallån beviljas på det villkoret att lånekapitalet kan återbetalas endast, om full täckning efter detta kvarstår på det bundna egna kapitalet hos den sammanslutning som upptagit lånet och på det villkoret att ränta på lånekapitalet endast kan betalas om den sammanslutning som har upptagit lånet har motsvarande belopp i medel som kan delas ut som vinst. Om kapitalet eller räntan för ett kapitallån till följd av ett villkor i detta moment helt eller delvis är utestående när lånetiden går ut, förlängs lånetiden tills lånet i sin helhet har återbetalts.

Lån kan beviljas utan att säkerhet krävs. För kapitallån får säkerhet inte ställas.

10 §

Låneräntan är tre procentenheter lägre än Finlands Banks gällande grundränta, dock minst 1,0 procent.

Räntan på ett kapitallån är två procentenheter högre än räntan på det lån som nämns i 1 mom.

11 §

Om forsknings- och utvecklingsarbetet inte leder till ekonomiskt lönsam affärsverksamhet, kan utvecklingscentralen på ansökan av låntagaren helt eller delvis avstå från att återkräva det obetalda kapitalet och räntorna på lånet, förutsatt att det maximistöd som har fastställts för projektet i enlighet med 4―6 § inte överskrids.

Om forsknings- och utvecklingsarbetet misslyckas kan utvecklingscentralen, på ansökan av låntagaren, helt eller delvis avstå från att återkräva det obetalda kapitalet och räntorna på lånet.

12 §

Lånet betalas ut av statskontoret på uppdrag av utvecklingscentralen och statskontoret sköter också de uppgifter som sammanhänger med återkrävandet av lånet. Statskontoret fastslår övriga lånevillkor som det anser nödvändiga.

13 §

Om andra lån eller bidrag av statens, kommunernas eller andra offentliga finansiärers eller EG-kommissionens medel eller sådana lån av kreditinstitut för vilka staten betalar räntestöd har beviljats för forsknings- och utvecklingsarbetet, får den totala stödintensiteten av dessa och de bidrag och lån som beviljats utgående från detta beslut inte överskrida de belopp som avses i 4―6 §.

Kostnader som kan godkännas för forsknings- och utvecklingsarbete
14 §

Som kostnader för forsknings- och utvecklingsarbetet kan godkännas

1) personalkostnader,

2) övriga direkta kostnader som genomförandet av forsknings- och utvecklingsarbetet har förorsakat, såsom material-, förnödenhets-, apparatur-, adb-, patenterings- och resekostnader, kostnader för tjänster av utomstående, kostnader för anskaffning av tekniskt kunnande och patent, kostnader i anslutning till anskaffning av markområde och byggnad samt övriga av utvecklingscentralen godkända, direkta kostnader som omedelbart följer av att projektet genomförs samt

3) omkostnader som direkt följer av genomförandet av forsknings- och utvecklingsarbete.

Om stödtagaren är skyldig att betala mervärdesskatt, är den mervärdesskatt som ingår i de kostnader som nämns i 1 mom. inte en godtagbar kostnad.

Stödansökan
15 §

Beslut om beviljande av bidrag och lån fattas utgående från en ansökan till utvecklingscentralen. Ur ansökan skall framgå uppgifter om sökanden, en plan över genomförandet av forsknings- och utvecklingsarbetet med tidtabeller och en kostnadsberäkning för det, enplan för utnyttjandet, en finansieringsplan samt övriga uppgifter som utvecklingscentralen anser nödvändiga. Utvecklingscentralen ger närmare anvisningar om ansökningsförfarandet.

Stödavtal
16 §

Efter att ha fattat beslut om att bevilja bidrag eller lån ingår utvecklingscentralen med stödtagaren ett avtal om användningen av stödet och om villkoren för det. I detta avtal skall överenskommas åtminstone om följande saker:

1) forsknings- och utvecklingsarbetets motiv, mål och tidtabell,

2) forskningsplan, kostnadsberäkning och finansieringsplan för forsknings- och utvecklingsarbetet, utvecklingscentralens finansieringsandel och utbetalningen av den,

3) separat bokföring av kostnaderna för forsknings- och utvecklingsarbetet,

4) forsknings- och utvecklingsarbetets framskridande och de utredningar över resultatet av det som skall ges utvecklingscentralen,

5) utvecklingscentralens rätt att hos stödtagaren granska hur forsknings- och utvecklingsarbetet genomförs och bokföringen av det samt stödtagarens skyldighet att ge de handlingar som utvecklingscentralen ber om inför granskningen,

6) den ansvariga ledaren för forskningsoch utvecklingsarbetet,

7) överföring av avtalet,

8) ägande- och nyttjanderätten till resultaten av forsknings- och utvecklingsarbetet och den tidsfrist inom vilken åtgärder skall vidtas för att kommersiellt utnyttja resultaten samt

9) utvecklingscentralens rätt att häva avtalet och återkräva stödet, om stödtagaren har brutit mot villkoren i avtalet.

17 §

Utvecklingscentralen bör avtala om ägande- och nyttjanderätten till resultaten av forsknings- och utvecklingsarbetet inom ramen för sin finansieringsandel så att de i första hand blir stödtagarens egendom. Om åtgärder för kommersiellt utnyttjande av resultaten inte har vidtagits inom en viss tid, som nämns i avtalet, har utvecklingscentralen dock rätt att bestämma om ägande- och nyttjanderätten till dem enligt vad centralen anser ändamålsenligt.

18 §

I avtalet skall utvecklingscentralen reserveras rätt att häva avtalet och/eller återkräva stödet åtminstone i följande fall:

1) om det i de förhållanden som förutsätts för genomförandet av forsknings- och utvecklingsarbetet har skett sådana väsentliga förändringar att det inte längre kan anses ändamålsenligt att låta arbetet fortgå,

2) om felaktiga eller vilseledande uppgifter har getts eller uppgifter har hemlighållits i samband med beviljandet, utbetalningen eller övervakningen av stödet och detta förfarande har påverkat möjligheterna att få stöd eller om stödet annars har beviljats eller utbetalts på felaktiga grunder eller utan grund,

3) om stödtagaren inför utbetalningen eller övervakningen av stödet har vägrat ge de uppgifter, handlingar eller det övriga material som behövs,

4) om stödet har använts för annat ändamål än det som det har beviljats för eller stödtagaren i övrigt har förfarit i väsentlig grad i strid med stödvillkoren,

5) om det sedan stödet har beviljats visar sig att den övriga offentliga finansiering som har erhållits för forsknings- och utvecklingsarbetet tillsammans med det stöd som det nu är fråga om överskrider den maximinivå för offentlig finansiering som nämns i detta beslut samt

6) om EG-kommissionen beslutar att stödet helt eller delvis skall återbetalas.

Om inte något annat följer av särskilda skäl, skall utvecklingscentralen i de fall som nämns i 1 mom. 2―6 punkten återkräva det utbetalda stödet helt eller delvis samt på det belopp som skall återbetalas kräva en årlig ränta enligt den räntefot som avses i 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982) ökad med tre procentenheter, räknat från utbetalningsdagen. På det belopp som skall återbäras skall från den fastställda förfallodagen erläggas en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen (633/1982).

19 §

I avtalet skall inbegripas ett villkor om att, ifall bruksändamålet för maskiner eller apparatur som har anskaffats med hjälp av stödet ändras eller egendom överlåts eller annars övergår i någon annans ägo eller besittning, en relativ andel av egendomens värde som motsvarar stödet skall returneras till utvecklingscentralen inom sex månader från den tidpunkt då förhållandena förändrades, om inte utvecklingscentralen till följd av egendomens ringa värde eller av något annat särskilt skäl bestämmer något annat. På motsvarande sätt skall förfaras när skadefall inträffar på försäkrad egendom. Härvid gäller för försäkringsersättning eller annan ersättning som erhålls vad som har sagts ovan om egendoms värde.

Stödtagaren skall till utvecklingscentralen anmäla i 1 mom. avsedda förändringar i förhållandena och skada på egendom som varit föremål för stöd omedelbart efter det inträffade, dock senast inom en månad.

Om stödtagaren inte senast på förfallodagen har gjort den återbetalning som avses i 1 mom. eller inte i enlighet med 2 mom. har gjort den anmälan som avses där, skall denna på det belopp som skall återbetalas erlägga en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen från förfallodagen eller i det sistnämnda fallet från den dag då förändringarna i förhållandena har skett eller från skadefallet.

Närmare bestämmelser
20 §

Utvecklingscentralen meddelar vid behov närmare anvisningar om tillämpningen av detta beslut.

Ikraftträdelsebestämmelser
21 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1998 och gäller till den 31 augusti 2003.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 21 december 1994 om allmänna villkor för bidrag och lån som beviljas för teknologisk forskning och utveckling jämte ändringar. Det sistnämnda statsrådsbeslutet tillämpas dock på de beslut som har utfärdats med stöd av det.

Helsingfors den 17 juni 1998

Minister
Ole Norrback

Äldre regeringssekreterare
Jorma Immonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.