454/1998

Utfärdat i Helsingfors den 11 juni 1998

Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelning mellan Savitaipale och Taipalsaari kommuner samt mellan Savitaipale och Lemi kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 1 § 3 mom. och 11 § kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) beslutat:

1 §

Gränsen mellan Savitaipale och Taipalsaari kommuner i Haukivesi i Saimen bestäms att följa de omkretsrår som fastställdes vid skifteskompletteringsförrättning nr 209254, vilken registrerades den 4 augusti 1994, och vattenägoregleringsförrättning nr 207075, viken registrerades den 9 oktober 1995, mellan å ena sidan Koskeinkylä samfällda markområde 878:2 och Koskeinkylä samfällda vattenområde 876:5 och 876:6 i Savitaipale kommun, det samfällda vattenområdet 876:8:0 tillhörande Kuivainens skifteslag och det samfällda markområdet 878:1:0 tillhörande Kuivainens skifteslag i Savitaipale kommun samt å andra sidan det samfällda markområdet 878:1 i Solkei by i Taipalsaari kommun, det samfällda markområdet 878:1:0 tillhörande Kuivainens skifteslag i Savitaipale kommun, det samfällda vattenområdet 876:1 i Solkei by i Taipalsaari kommun och det samfällda markområdet 878:2 i Solkei by på följande sätt:

Gränsen börjar i Nykäsaari vid röset 47 på den gamla kommungränsen och löper via rösena 6 och 60 till röset 9 i Selkäsaari där den förenar sig med den gamla kommungränsen. Gränsen förtsätter i Selkäsaari från röset 11 på den gamla gränsen via råpunkterna 200, 201, 202 och 203 till röset 49 i Kirsiluoto, vidare via röset 21 till råpunkt 204. Här förenas den nya gränsen med den gamla kommungränsen.

2 §

Gränsen mellan Savitaipale och Taipalsaari kommuner i Honkaisenselkä i Saimen bestäms att följa de omkretsrår som fastställdes vid vattenägoregleringsförrättning nr 207075, vilken registrerades den 9 oktober 1995, mellan å ena sidan det samfällda vattenområdet 876:8:0 tillhörande Kuivainens skifteslag i Savitaipale kommun och å andra sidan det samfällda vattenområdet 876:1 i Solkei by i Taipalsaari kommun på följande sätt:

Gränsen börjar i Vitsasluoto vid röset 30 på den gamla kommungränsen och löper via råpunkterna 103, 102, 101 och 100 till röset 38 i Lainiemi i Venäjänsaari där den förenar sig med den gamla kommungränsen.

3 §

Från Savitaipale kommun överförs till Taipalsaari kommun följande områden:

1) från det samfällda markområdet 878:1:0 tillhörande Kuivainens skifteslag skiftet Nykäsaari;

2) från det samfällda vattenområdet 876:8:0 tillhörande Kuivainens skifteslag skiftena Haukivesi och Honkaisenselkä, vilka vid ovan nämda vattenägoregleringsförrettning nr 207075 inlöstes och införlivades kameralt med det samfällda vattenområdet 876:1 i Solkei by i Taipalsaari kommun.

4 §

Gränsen mellan Savitaipale och Lemi kommuner i Ruokosuonlahti i Kivijärvi bestäms att följa de omkretsrår som fastställdes vid vattenägoregleringsförrättning nr 207085, vilken registrerades den 25 september 1995, mellan å ena sidan det samfällda vattenområdet 876:7:0 tillhörande Jokeinmaa skifteslag i Savitaipale kommun samt å andra sidan det samfällda vattenområdet 876:6:0 tillhörande Suontakainens skifteslag i Lemi kommun och lägenheten Niemelä 3:31 i Ahtiala by i Lemi kommun på följande sätt:

Gränsen börjar vid råpunkt 200 på den gamla gränsen mellan kommunerna och löper via röset 72 till röset 55 där den förenar sig med den gamla kommungränsen.

5 §

Gränsen mellan Savitaipale och Lemi kommuner i Avaranjoki vattenområde bestäms att följa den omkretsrå som fastställdes i samband med klyvningsförrättning nr 207282, som registrerades den 25 mars 1988, mellan Jokeinmaa by i Savitaipale kommun och Ahtiala by i Lemi kommun på den räta linjen mellan rösena 29 och 30.

6 §

Från Savitaipale kommun överförs till Lemi kommun från det samfällda vattenområdet 876:7:0 tillhörande Jokeinmaa skifteslag följande områden:

1) De tillandningsägor som vid förrättning nr 207085 överfördes kameralt till lägenheterna Louhi 3:15, Rintainsalmi 3:26 och Niemelä 3:27 (nuv. 3:31) i Ahtiala by.

2) De tillandningsägor som vid förrättning nr 207085 överfördes kameralt till lägenhe- terna Lahtela 3:13, Koivusenlahti 3:26, Kar-hunpesä 3:118 och Rauhala 3:119 i Sairala by.

3) De tillandningsägor och vattenägor som vid förrättning nr 207085 överfördes kameralt till det samfällda vattenområdet 876:6:0 tillhörande skifteslaget Suontakainen.

7 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

9 §

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen enligt 35 § kommunindelnigslagen.

Helsingfors den 11 juni 1998

Minister
Jouni Backman

Konsultativ tjänsteman
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.