444/1998

Given i Nådendal den 18 juni 1998

Lag om statsgarantifonden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Förvaltning

I anslutning till handels- och industriministeriet finns en statsgarantifond som står utanför statsbudgeten.

Fonden har en direktion och en generalsekreterare. Om förvaltningen av fonden bestäms närmare genom förordning.

2 §
Syftet med fonden

Syftet med fonden är att trygga att de förbindelser som avses i 4 § och som ges av det bolag som avses i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) (specialfinansieringsbolaget) uppfylls.

Med medel ur fonden sköts också de ansvarsförbindelser som avses i 11 § och som har getts av Statsgaranticentralen och av exportgarantianstalten och Statsgarantianstalten som föregick centralen.

3 §
Fondens medel

Fonden får sina medel från ett anslag som skall anvisas i statsbudgeten för att överföras till fonden, från medel som specialfinansieringsbolaget överför till fonden och från de avgifter som skall betalas för fondlån samt från de garantiavgifter och fordringar som skall återkrävas vilka hänför sig till de ansvarsförbindelser som avses i 11 §.

4 §
Statens ansvar

Staten svarar för de garantier och den borgen som specialfinansieringsbolaget har gett och som avses i lagen om exportgaranti (479/1962), lagen om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- och rederirörelse (573/1972), lagen om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård (609/1973) och lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985), om det i ett lagenligt förfarande har fastställts att bolaget i fråga om nämnda garantier och borgen är betalningsskyldigt och bolaget inte har fullgjort denna skyldighet.

5 §
Fondavgifter och fondåterbäringar mellan specialfinanseringsbolaget och fonden

Om det separata resultatet av specialfinansieringsbolagets verksamhet som avses i 4 § enligt boksluts- eller mellanbokslutsuppgifterna uppvisar ett underskott, täcks detta med medel ur fonden. Innan bolagets bokslut fastställs eller mellanbokslut meddelas beslutar fondens direktion om den betalning som skall göras för att täcka underskottet (fondavgift).

Om det separata resultatet av specialfinansieringsbolagets verksamhet som avses i 4 § uppvisar ett överskott, kan överskottet eller en del av det överföras till fonden till den del som bolaget har fått sådana fondavgifter som avses i 1 mom. och de inte har återbetalts till fonden (fondåterbäring). Om fondåterbäring beslutar bolagsstämman på framställning av fondens direktion.

Handels- och industriministeriet beslutar närmare om hur totalbeloppet av de fondavgifter som har betalts till specialfinansieringsbolaget minskat med de fondåterbäringar som bolaget har gjort till fonden, skall tas upp i specialfinansieringsbolagets bokslut.

6 §
Fondlån till specialfinansieringsbolaget

Om specialfinansieringsbolagets verksamhet som avses i 4 § förorsakar kortvarig finansieringsbrist, kan bolaget på ansökan få lån från fonden utan att säkerhet krävs.

7 §
Fondens samlingskonto

Beloppet av de medel som finns på fondens samlingskonto i statens centralbokföring skall hållas tillräckligt stort för att de fondavgifter och fondlån som avses i 5 och 6 § skall kunna betalas. Med medel ur fonden betalas också fondens administrativa utgifter.

Om beloppet av medlen på fondens samlingskonto inte räcker till för att täcka fondens utgifter, överförs det bristande beloppet till fonden från ett anslag som för detta syfte skall tas in i statsbudgeten.

Om beloppet av medlen på fondens samligskonto överstiger det belopp som avses i 1 mom., kan statsrådet bestämma att skillnaden helt eller delvis skall inkomstföras i statsverket.

8 §
Fondens budget och bokslut

Fonden utgör en del av statens centralbokföring. Handels- och industriministeriet sörjer för fondens bokföring och fastställer fondens budget för en tidsperiod som motsvarar specialfinansieringsbolagets räkenskapsperiod. Statsrådet fastställer fondens bokslut.

9 §
Avgifter

För de förbindelser som avses i 2 § och som skall täckas med medel ur fonden uppbärs avgifter. Storleken på en dylik avgift fastställs utgående från den förlustrisk som sammanhänger med prestationen de kostnader som specialfinansieringsbolaget förorsakas av att prestationen produceras. Handelsoch industriministeriet fastställer storleken på en avgift som gäller de ansvarsförbindelser som avses i 2 § 2 mom. utgående från kostnaderna för att producera prestationen.

10 §
Revision

Revision av fondens konton och förvaltning utförs av revisorer som utses av handels- och industriministeriet och av vilka en skall utses på framställning av statens revisionsverk. En av revisorerna skall vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor.

11 §
De arrangemang som föranleds av att fondens förvaltning överförs

Med medel ur fonden ersätts de ansvar som föranleds av garantier, borgen och andra ansvarsförbindelser som Statsgaranticentralen samt exportgarantianstalten och Statsgarantianstalten, som föregick centralen, har gett.

Specialfinansieringsbolaget sköter de ansvarsförbindelser som avses i 1 mom. när staten svarar för dem i första hand med medel ur fonden. Bolaget har rätt att få ett förvaltningsarvode för denna uppgift ur fonden. Bolaget överför till fonden de garantiavgifter och fordringar som skall återkrävas vilka hänför sig till de ansvarsförbindelser som avses i 1 mom.

12 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 35/1998
EkUB 12/1998
GrUU 11/1998
RSv 53/1998

Nådendal den 18 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.