430/1998

Given i Nådendal den 18 juni 1998

Lag om ändring av lagen om statsbudgeten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/1988) 17 §, rubriken för 18 § och 18 § 1 mom., av dessa lagrum 18 § 1 mom. sådant det lyder i lag 165/1992, samt

fogas till lagen en ny 3 b § som följer:

3 b §
Beaktande i budgeten av överskott eller underskott enligt statsbokslutet

Som täckning för budgeten kan när statsbokslutet har färdigställts tas ett belopp som motsvarar högst en tredjedel av det av bokslutet visade kumulativa överskottet vid finansårets utgång. Detta belopp kan tas som täckning för budgeten till dess att följande bokslut föreligger.

I budgeten kan tas in ett anslag för täckande av sådant kumulativt underskott vid finansårets utgång som statsbokslutet visar.

Med kumulativt överskott eller kumulativt underskott vid finansårets utgång avses det sammanräknade beloppet av å ena sidan det överskott eller underskott vid årets ingång som framgår av den i 17 § 2 mom. avsedda kalkyl som åskådliggör budgetens utfall och å andra sidan räkenskapsårets överskott eller underskott.

17 §
Statsbokslutet

I statsbokslutet ingår statens intäkts- och kostnadskalkyl, statens balansräkning och en kalkyl som åskådliggör budgetens utfall samt bilagor på det sätt som föreskrivs genom förordning.

Det bokslutsenliga överskottet eller underskottet för finansåret skall presenteras i den kalkyl som åskådliggör budgetens utfall. I kalkylen skall också presenteras det kumulativa överskottet eller underskottet för de föregående finansåren.

Statsbokslutet skall för varje finansår göras upp före utgången av april året efter finansåret.

18 §
Statsbokslutsakten

I statsbokslutsakten, som skall publiceras i tryckt form, skall tas in

1) statens intäkts- och kostnadskalkyl samt balansräkning,

2) en kalkyl som åskådliggör statsbudgetens utfall, specificerad enligt avdelningar, huvudtitlar, kapitel och moment,

3) uppgifter om anslag som överförts till det följande året,

4) intäkts- och kostnadskalkyler samt balansräkningar för statliga fonder utanför budgeten,

5) statens affärsverks resultat- och balansräkningar,

6) redovisning för lån som staten har givit,

7) uppgifter om statsskulden,

8) redogörelse för statens borgensförbindelser och statens andra ansvarsförbindelser som var i kraft vid finansårets utgång, samt

9) övriga uppgifter enligt vad finansministeriet bestämmer.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

Underskottet för finansåret i fråga enligt statsbokslutet för finansåret 1997 samt det kumulativa överskottet för finansåren därförinnan erhålls ur den kalkyl som åskådliggör statsbudgetens utfall och ur statens balansräkning, vilka tagits in i statsbokslutsakten för 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 52/1998
StaUB 7/1998
RSv 42/1998

Nådendal den 18 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.