427/1998

Utfärdat i Helsingfors den 17 juni 1998

Statsrådets beslut om utbetalning av stöd per djur för renskötselåret 1998/1999

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 30 december 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994), sådant det lyder i lag 1343/1996, beslutat:

1 §
Stöd till renägare

I nordligt stöd som avses i 6 § lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994) kan i statsrådets beslut om nordligt stöd för 1998 till idkare av jordbruk och trädgårdsodling (1145/1997) avsedda regionerna C3 och C4 för renskötselåret 1998/1999 till renägare som är stadigvarande bosatta i Finland med medel som i statsbudgeten för 1998 anvisats det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen betalas ett stöd för enskilda hushåll om högst 100 mark per sådan livren som avses i 5 § renskötsellagen (848/1990).

Renskötselåret börjar den 1 juni och slutar den 31 maj följande år.

Till ett hushåll anses höra äkta makar samt personer som under förhållanden av äktenskapsliknande natur utan att ingå äktenskap fortgående lever i gemensamt hushåll och som tidigare har varit gifta med varandra eller som har eller har haft ett gemensamt barn. Till hushållet hör vidare ovan nämnda makars gemensamma barn eller adoptivbarn som bor i samma hushåll och som inte har fyllt 18 år före ingången av det kalenderår för vilket stödet söks. Som hushåll betraktas också ett oskiftat dödsbo.

En förutsättning för att stöd skall erhållas är att de personer som hör till hushållet eller de personer som äger de renar för vilka stödet söks inte har fyllt 65 år före ingången av det kalenderår för vilket stödet söks. En förutsättning för erhållande av stöd är vidare att personerna vid renskötselårets utgång enligt renlängderna äger sammanlagt minst 35 livrenar. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar årligen närmare föreskrifter om hur de djur som är berättigade till stöd skall bestämmas och om det slutliga beloppet av stöd per djur.

2 §
Ansökan om och utbetalning av stöd

De stöd som avses i detta beslut söks senast den 30 september 1998 hos landsbygdsavdelningen vid arbetskrafts- och näringscentralen, som också beslutar om beviljandet av stöd.

3 §
Sänkning av stöd

Det stöd som avses i detta beslut kan sänkas,

1) om sökanden har lämnat oriktiga eller bristfälliga uppgifter i ansökan,

2) om någon i avsikt att få ersättning har givit en omständighet eller åtgärd en sådan form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syfte,

3) om ansökan om stöd har anlänt till myndigheten efter utsatt tid.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om sänkning av stöd.

4 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om förfarandet vid övervakning av det stöd som avses i detta beslut samt om det övriga verkställandet av detta beslut.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 25 juni 1998.

Helsingfors den 17 juni 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.