418/1998

Given i Nådendal den 18 juni 1998

Lag om ändring av lagen om statens säkerhetsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1992 om statens säkerhetsfond (379/1992) 14 § 2 mom., sådant det lyder i lag 245/1996, samt

fogas till lagen en ny 5 § i stället för den 5 § som upphävts genom nämnda lag 245/1996 som följer:

5 §
Anvisningsnämnd

I fonden finns en anvisningsnämnd som består av fem medlemmar. Nämndens medlemmar utnämns för fyra år i sänder av statsrådets allmänna sammanträde. Nämnden utser inom sig en ordförande och en vice ordförande. Nämndens medlemmar handlar i sina uppgifter under tjänsteansvar.

Nämnden har till uppgift att meddela sådana bolag som avses i 1 § 4 mom. anvisningar i ärenden som hänför sig till skadeståndsoch brottmål som drivs på basis av specialgranskningar som utförts enligt 14 a § samt i ärenden som gäller verkställigheten av domar som givits i dessa mål, samt fastställa principerna för indrivningen av fordringar hos bolagens överskuldsatta kreditkunder och principerna för skuldsanering i fråga om dessa kunder.

Bestämmelser om nämndens sammanträden, beslutförhet och beslutsförfarande samt medlemmarnas arvoden ingår i fondens stadgar, som fastställs av ministeriet.

14 §

Ministeriet behandlar ärenden som gäller förordnande av en representant för staten till sådana av staten eller fonden ägda bolags bolagsstämmor som avses i 1 § 4 mom. och, om ärendet inte enligt 5 § hör till anvisningsnämnden, meddelande av anvisningar för bolagen, bevakning av statens intressen samt för bolagen gemensamma förvaltningsprinciper.Denna lag träder i kraft den 17 augusti 1998.

RP 51/1998
GrUU 16/1998
EkUB 13/1998
RSv 55/1998

Nådendal den 18 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.