409/1998

Utfärdat i Helsingfors den 11 juni 1998

Statsrådets beslut med rekommendationer om hur hyrorna för bostadslägenheter bör justeras

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 28 och 100 § lagen den 31 mars 1995 om hyra av bostadslägenhet (481/1995) beslutat:

1 §
Rekommendationens tillämpningsområde

Statsrådet har enligt detta beslut meddelat rekommendation om sätten att justera de hyror som avses i 99 § lagen om hyra av bostadslägenhet (481/1995). Beslutet är en rekommendation också vid justering av andra hyror för bostadslägenheter.

2 §
Hur en engångsförhöjning av hyran kan hållas skälig

När det för att hyran skall komma på en skälig gängse nivå är befogat att höja den avsevärt, rekommenderar statsrådet att man kommer överens om att hyreshöjningarna görs i flera rater så, att engångsförhöjningen inte blir oskälig och så att man skäligen beaktar hyresgästens betalningsförmåga och omständigheter.

3 §
Om uppsägning av avtalet för att justera hyran

Då hyresvärden föreslår en avsevärd höjning av hyran, bör detta vederbörligen moti-veras och underhandlingarna med hyresgästen bör inledas i tillräckligt god tid innan förhöjningen avses träda i kraft. Statsrådet rekommenderar att uppsägning av avtalet eller hot om uppsägning inte aktualiseras före underhandlingar som möjliggör en skälig prövningstid eller under denna tid.

Om enighet inte kan nås vid underhandlingarna, och om uppsägning av avtalet inleds för att ändra villkoret om hyran, rekommenderar statsrådet att man i samband med uppsägningen eller annars meddelar med vilken hyra avtalet i alla fall kunde fortsättas och under vilken tid ändringen i hyran senast måste godkännas för att uppsägningen skall hävas. Statsrådet rekommenderar att denna tid för godkännandet skall utgå först en månad före utgången av uppsägningstiden.

4 §
Hyran efter den tid då aravahyres- bestämmelserna upphör att gälla

Statsrådet rekommenderar att hyresgästen i god tid får klarlagt för sig och informeras om den tidpunkt då hyresbestämningen inte längre sker enligt bestämmelserna om hyran i lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och arava hyreshus (1190/1993). Underhandlingar om bestämningen av hyran efter att hyresregleringen upphör borde inledas redan detta skede. Statsrådet rekommenderar att man inte tillgriper uppsägning av avtalet för att justera hyran så länge de förpliktelser som gäller hyran enligt lagen om användning, överlåtelse och inlösen av aravahyresbostäder och aravahyreshus är i kraft.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 18 juni 1998.

Helsingfors den 11 juni 1998

Minister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Tiina Honkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.