405/1998

Utfärdat i Helsingfors den 3 juni 1998

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om inköpstillfälle som avses i 9 § 2 mom. sjukförsäkringslagen

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 9 § 2 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963), sådant det lyder i lag 1133/1997, beslutat:

1 §

I 9 § 2 mom. sjukförsäkringslagen (364/1963) avses med inköpstillfälle en sådan mängd läkemedel som den försäkrade köper på en och samma gång och som motsvarar högst tre månaders behandling.

Av särskilda skäl, t.ex. långvarig vistelse utomlands, kan läkemedel per inköpstillfälle ersättas för en längre tid än vad som nämns i 1 mom.

2 §

När ersättning enligt 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen räknas ut, debiteras den försäkrades självrisk undantagsvis vid ersättande av inköp av nedan nämnda läkemedel för en mängd som motsvarar tre månaders behandling, fastän mängden har anskaffats genom flera delinköp under dessa tre månader.

Sjukdom Läkemedelssubstans
Svåra psykoser och andra svåra mentala störningar Klozapin
Uremi som förutsätter dialysbehandling Peritonealdialysvätskor
Sjukdomar i andningsorganen, hjärtsjukdomar och neurologiska sjukdoma Medicinskt syre
3 §

Detta beslut träder i kraft den 15 juni 1998.

Genom detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut den 8 mars 1994 om inköpstillfälle som avses i 9 § 2 mom. sjukförsäkringslagen (210/1994).

Helsingfors den 3 juni 1998

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.