403/1998

Given i Helsingfors den 5 juni 1998

Förordning om ändring av aravaförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till miljöministeriets verksamhetsområde

upphävs i aravaförordningen den 30 december 1993 (1587/1993) 33 § 2 mom., 35 § 3 mom. och 38 §,

ändras 35 § 2 mom. och 34 § 3 mom. samt

fogas till 6 § ett nytt 4 mom., till förordningen en ny 9 a § och till 34 § ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom., som följer:

6 §
Lånevärdets storlek

I lånevärdet för ett objekt för vilket beviljats långfristigt ombyggnadslån för hyresboende inräknas de godkända ombyggnadskostnaderna samt de skäliga kostnader som orsakas av att en bedömning av husets skick görs och en långsiktig underhållsplan utarbetas.

9 a §
Bedömning av husets skick och långsiktig underhållsplan

Ett långfristigt ombyggnadslån för hyresboende får inte lyftas förrän en bedömning gjorts av skicket i det hus för vilket lånet beviljas och en långsiktig underhållsplan utarbetats.

34 §
Nedsättning av annuiteten för hyresbostadsaravalån

För att den ovan nämnda nivån på boendekostnaderna skall uppnås kan Statskontoret på ansökan av låntagaren på de grunder som anges i 1 mom. också senare under lånetiden för en femårsperiod i sänder sänka annuiteten för ett långfristigt ombyggnadslån för hyresboende till högst hälften av vad det vore, om det beräknas enligt 33 och 35 §. Fem år efter nedsättningen av annuiteten återgår den till den nivå på vilken den skulle ha legat under nedsättningstidens första år utan nedsättning. Annuiteten för andra lån för objektet kan inte sänkas, om inte den i detta moment avsedda nedsättningen har gjorts till fulla beloppet.

På ansökan av låntagaren kan Statskontoret på de grunder som anges i 1 mom. också senare under lånetiden sänka annuiteten för andra än i 3 mom. avsedda lån högst så mycket att den ovan nämnda nivån för boendeutgifterna nås, om det finns synnerligen vägande skäl för nedsättningen. Annuiteten kan då sänkas med högst 75 procent. Nedsättningen av annuiteten förutsätter att husets ägare har fusionerat de hyreshus han äger till ett bolag eller till bolag som är tillräckligt mycket större och jämnat ut hyrorna i husen eller att han har vidtagit andra åtgärder genom vilka hyresnivån kan göras mer skälig.

35 §
Den årliga justeringen av annuiteten för hyresbostadsaravalån

Annuiteten justeras procentuellt. Storleken på justeringen av annuiteten för ett hyreshuslån, ett lån för anskaffning av hyreshus, ett hyresbostadslån och ett lån för anskaffning av en hyresbostad motsvarar förändringen i konsumentprisindexet ökad med en procentenhet. Storleken på justeringen av annuiteten för ett långfristigt ombyggnadslån för hyresboende motsvarar förändringen i konsumentprisindexet ökad med 1,5 procentenheter. Som förändring i konsumentprisindexet beaktas dock högst 10 procent. Statsrådet kan för att göra boendekostnaderna skäliga eller för att jämna ut dem i hyreshus av olika ålder eller i hyresbostäder som anskaffats olika år bestämma att justeringen av annuiteten är mindre eller större än vad som stadgas ovan.


Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1998.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning kräver får vidtas innan den träder i kraft.

På långfristiga ombyggnadslån för hyresboende som beviljats innan denna förordning träder i kraft, eller om vilka ansökning- ar är anhängiga då förordningen träder i kraft tillämpas dock de stadganden som är i kraft då förordningen träder i kraft.

34 § 4 mom. denna förordning tillämpas på alla nedsättningar av annuiteten som beviljas efter att denna förordning trätt i kraft.

Helsingfors den 5 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.