401/1998

Given i Helsingfors den 5 juni 1998

Förordning om ändring av förordningen om studiestöd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 8 april 1994 om studiestöd (260/1994) 4 §, 9 § 3 mom., 13 § och 22 § samt 28 § 2 mom.,

av dessa lagrum 13 och 22 § sådana de lyder i förordning 292/1997, som följer:

4 §
Tillräcklig framgång i studierna

Framgången i studierna anses inte tillräcklig om en studerande försummar sina studier eller hans framgång i studierna fördröjs så att den tid under vilken han bedriver studier på heltid väsentligt kommer att överskrida den tid som avses i 7 § lagen om studiestöd. Undervisningsministeriet kan meddela anvisningar i frågan.

9 §
Studiestödsnämndens verksamhet

Studiestödsnämnden har ett reglemente som högskolan fastställer. I reglementet ges närmare föreskrifter om behandling och avgörande av ärenden.

13 §
Höjning av studiepenningen till samma nivå som i högskolorna

I fråga om följande läroanstalter och studier är beloppet av studiepenningen detsamma som i högskolorna:

1) yrkesläroanstalter utomlands,

2) sådana utbytesstudier utomlands under minst två månader som anknyter till yrkesutbildning som genomförs i hemlandet, samt

3) yrkesutbildning som genomförs på Åland, när studiesociala förmåner inte hör till studierna.

22 §
Uppgifter om studentbostäderna

Folkpensionsanstalten har rätt att avtala med huvudmannen för en studentbostad om att få de uppgifter som avses i 41 § 2 mom. 7 punkten lagen om studiestöd.

28 §
Delegationens sammansättning

Delegationen har 13 medlemmar, och för var och en av dem utses en personlig suppleant. Statsrådet utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande. Två av medlemmarna respektive suppleanterna företräder undervisningsministeriet, en finansministeriet, en social- och hälsovårdsministeriet, en arbetsministeriet, en penninginrättningarna, två folkpensionsanstalten, tre studerandena samt två läroanstalterna. Av de medlemmar som företräder läroanstalterna skall den ena företräda högskolorna och den andra övriga läroanstalter. Av de medlemmar som företräder studerandena skall en företräda universiteten, en yrkeshögskolorna och en de övriga läroanstalterna.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1998.

Den nya medlem jämte personliga suppleant som avses i 28 § 2 mom. utses till delegationen för studiestödsärenden för den återstående mandattiden för den delegation som tillsattes från den 1 maj 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 5 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.