397/1998

Given i Helsingfors den 5 juni 1998

Lag om ändring av lagen om veterinär gränskontroll

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 december 1996 om veterinär gränskontroll (1192/1996) 1 §, 2 § 1 mom. 2 punkten och 5 § 1 mom. som följer:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att

1) hindra djursjukdomars spridning via levande djur samt animaliska livsmedel och andra föremål (varor) som eventuellt sprider djursjukdomar vid import till Finland från länder utanför Europeiska gemenskapen (tredje land) eller vid transitering genom Finland från tredje land,

2) säkerställa den hygieniska kvaliteten på animaliska livsmedel som från tredje land importeras till Finland eller transiteras genom Finland till andra delar av Europeiska gemenskapen och

3) säkerställa den hygieniska kvaliteten på foder av animaliskt ursprung som från tredje land importeras till Finland eller transiteras genom Finland till andra delar av Europeiska gemenskapen.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på


2) de krav som i syfte att bekämpa djursjukdomar samt trygga den livsmedelshygieniska kvaliteten och den hygieniska kvaliteten på foder av animaliskt ursprung ställs på sådan import och transitering som nämns i 1 punkten. Vederbörande ministerium utfärdar närmare bestämmelser om samordningen av den kontroll av animaliska foder som skall utföras med stöd av denna lag och foderlagen (396/1998).


5 §
Införselvillkor

Djur och varor som importeras till Finland från tredje land eller transiteras genom Finland skall uppfylla de närmare bestämmelser som vederbörande ministerium meddelar för att förebygga spridning av djursjukdomar och säkerställa den livsmedelshygieniska kvaliteten och den hygieniska kvaliteten på foder av animaliskt ursprung, och de skall åtföljas av de handlingar som ministeriet har bestämt. Ministeriet kan bestämma att importen och transiteringen skall vara beroende av tillstånd, om inte Europeiska gemenskapens rättsordning förutsätter något annat. Ministeriet kan dessutom utfärda för bekämpning av djursjukdomar nödvändiga bestämmelser om hur djur och varor samt transportmedel eller andra föremål som hän för sig till importen skall behandlas efter importen.Denna lag träder i kraft den 15 juni 1998.

RP 5/1998
JsUB 4/1998
RSv 31/1998
Rådets direktiv 70/524/EEG; EGT nr L 270, 14.12.1970, s. 1, 73/103/EEG; EGT nr L 124, 10.5.1973, s. 17, 75/296/EEG; EGT nr L 124, 15.5.1975, s. 29, 84/587/EEG; EGT nr L 319, 8.12.1984, s. 13, 96/51/EG; EGT nr L 235, 17.9.1996, s. 39, 87/153/EEG; EGT nr L 64, 7.3.1987, s. 19, 93/113/EG; EGT nr L 334, 31.12.1993, s. 17, 97/40/EG; EGT nr L 180, 9.7.1997, s. 21, 70/373/EEG; EGT nr L 170, 3.8.1970, s. 2, 72/275/EEG; EGT nr L 171, 29.7.1972, s. 39, 74/63/EEG; EGT nr L 38, 11.2.1974, s. 31, 80/502/EEG; EGT nr L 124, 20.5.1980, s.17, 86/354/EEG, EGT nr L 212, 2.8.1986, s. 27, 87/519/EEG; EGT nr L 304, 27.10.1987, s. 38, 91/132/EEG; EGT nr L 66, 13.3.1991, s. 16, 92/88/EEG; EGT nr L 321, 6.11.1992, s. 24, 96/25/EG; EGT nr L 125, 23.5.1996, s. 35, 79/373/EEG; EGT nr L 86, 6.4.1979, s. 30, 90/44/EEG; EGT nr L 27, 31.1.1990, s. 35, 91/681/EEG; EGT nr L 376, 31.12.1991, s. 20, 95/69/EG; EGT nr L 332, 30.12.1995, s. 15, 96/24/EG; EGT nr L 125, 23.5.1996, s. 33, 82/471/EEG; EGT nr L 213, 21.7.1982, s. 8, 83/228/EEG; EGT nr L 126, 13.5.1983, s. 23, 93/74/EEG; EGT nr L 237, 22.9.1993, s. 23, 95/53/EG; EGT nr L 265, 8.11.1995, s. 17, 95/69/EG; EGT nr L 332, 30.12.1995, s. 15, 90/167/EEG; EGT nr L 92, 7.4.1990, s. 42, 90/425/EEG; EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 29, 90/667/EEG; EGT nr L 363, 27.12.1990, s. 51, 92/118/EEG; EGT nr L 62, 15.3.1993, s.49.

Helsingfors den 5 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.