390/1998

Given i Helsingfors den 5 juni 1998

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 83 b §, 88 § 1 mom. och 89 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 83 b § i lagar 989/1992 och 571/1994, 88 § 1 mom. i lag 357/1987 och nämnda lag 571/1994 samt 89 § i lag 671/1991, som följer:

83 b §
Fordons övriga konstruktion och utrustning

Person- och paketbilar samt motorcyklar skall vara försedda med en anordning som förhindrar olovlig användning.

Motordrivna fordon med minst fyra hjul skall vara försedda med en backningsanordning.

Bilar, trafiktraktorer och motorcyklar skall vara försedda med en hastighetsmätare eller en färdskrivare.

Motordrivna fordon samt deras släpvagnar skall vara försedda med tillverkningsnummer. Bilar och deras släpvagnar skall dessutom vara försedda med tillverkarens skylt.

88 §
Användning av bilbälte och annan säkerhetsanordning för bilsäte

Föraren och passagerarna skall under körning använda för sittplatsen monterat bilbälte eller vara fastspända i någon annan säkerhetsanordning

1) i personbilar,

2) i bussar vilkas största vid registrering och användning tillåtna totalvikt är 3,5 ton och som inte har särskilt konstruerade platser för stående passagerare, med undantag för passagerare på baksätena,

3) i paketbilar som är konstruerade för en högsta hastighet som överstiger 25 km/h, med undantag för passagerare på baksätena,

4) i trehjuliga motorfordon försedda med karosseri, och

5) i andra fyrhjuliga motorfordon försedda med karosseri än bilar.


89 §
Användning av skyddshjälm

Föraren och passagerare som fyllt 15 år skall under körning använda skyddshjälm av godkänd modell, om hinder inte finns till följd av sjukdom, skada eller andra särskilda skäl,

1) på motorcyklar,

2) i trehjuliga motorfordon,

3) i andra fyrhjuliga motorfordon än bilar,

4) på mopeder och

5) på snöskotrar.

Genom förordning kan bestämmas om befrielse på grund av fordonets speciella konstruktion eller köruppdragets särskilda natur.


Denna lag träder i kraft den 15 juni 1998.

RP 40/1998
TrUB 4/1998
RSv 40/1998
Rådets direktiv 93/33/EEG; EGT nr L 188, 29.7.1993, s. 238

Helsingfors den 5 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.