385/1998

Utfärdat i Helsingfors den 3 juni 1998

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet och arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut innehåller bestämmelser om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet samt arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift och om grunderna för dem.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer för vilka uppbärs fasta avgifter som motsvarar självkostnadsvärdet är:

1) ministeriets beslut i ärenden gällande sökande av ändring 1 000 mark,

2) beslut om fastställande av villkoren och grunderna för den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen med undantag av beslut om fastställande av beräkningsgrunderna för försäkringspremien och ansvarsskulden 2 000 mark,

3) beslut om fastställande av försäkringsvillkoren för den lagstadgade olycksfallsförsäkringen 2 000 mark,

4) beslut om fastställande av försäkringsvillkoren för lantbruksföretagarnas grupplivförsäkring 2 000 mark,

5) registerutdrag ur registret över arbetslöshetskassor 100 mark,

6) intyg över vem som har rätt att teckna olycksfallsförsäkringsanstalternas förbunds, trafikförsäkringscentralens, patientförsäkringsföreningens, patientskadenämndens, försäkringskasseföreningens, försäkringsföreningsinspektionens, sjömanspensionskassans, pensionskassan för utövande konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare, pensionsskyddscentralens, arbetspensionskassans och lantbruksföretagarnas pensionsanstalts namn 100 mark,

7) beslut i angelägenheter gällande undersökningstillstånd 600 mark, dock i fråga om ett lärdomsprov 200 mark,

8) beslut i dispensärenden 1 000 mk.

9) beslut som gäller tillstånd att upprätthålla en adoptionsbyrå och tillstånd att sköta internationell adoptionstjänst 2 000 mark, dock i fråga om förnyande av ett gällande tillstånd 200 mark,

10) beslut som gäller utländska adoptionstjänstorgan 400 mark, dock i fråga om förnyande av ett gällande tillstånd 200 mark, och

11) för tillsynen över arbetarskyddet de fasta avgifter som motsvarar självkostnadsvärdet för de prestationer som nämns i bilaga 1.

I 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer för vilka inom tillsynen över arbetarskyddet uppbärs avgifter som bestäms från fall till fall och som motsvarar prestationens självkostnadsvärde är:

1) förhandsinspektioner av fartyg,

2) typkontroller och godkännanden, samt

3) tillstånd som gäller kompetens och godkännande.

Om avgiftsbelagdheten för prestationer av försäkringsinspektionen, övervakningen av försäkringsförmedlingsverksamheten och läkemedelsersättningsnämnden besluts separat.

De utgifter som uppstått av Penningautomatföreningenens övervakning debiteras av Penningautomatföreningen i enlighet med de kostnader som totalt förorsakats staten.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som social- och hälsovårdsministeriet och arbetarskyddets distriktsförvaltning prissätter på företagsekonomiska grunder är:

1) användning av personalen under tjänstetid i utbildnings-, konsult- och sakkunniguppgifter i sådana fall där skötseln av uppgifterna inte direkt anknyter till verksamheten vid ministeriet eller arbetarskyddets distriktsförvaltning,

2) utredningar som gjorts och informationspaket som sammanställts på beställning samt översättning och tolkning,

3) sökande av information på beställning ur register och databaser samt anslutning till databaser,

4) biblioteks- och informationstjänster,

5) användning av lokaler och anordningar samt ämbetsverks-, utbildnings- och kontorstjänster,

6) publikationer som helt eller delvis bekostats av ministeriet eller arbetarskyddets distriktsförvaltning samt elektroniska dataprodukter,

7) fotostatkopior och andra avskrifter,

8) publicering av meddelanden och tillkännagivanden i publikationer som ges ut av ministeriet eller arbetarskyddets distriktsförvaltning, samt

9) andra prestationer som grundar sig på beställning.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 juni 1998.

Genom detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 27 augusti 1997 om prestationer för vilka socialoch hälsovårdsministeriet och arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär (838/1997).

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 3 juni 1998

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Äldre regeringssekreterare
Liisa Perttula

Avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.