375/1998

Given i Helsingfors den 29 maj 1998

Förordning om ändring av 4 och 5 § luftvårdsförordningen

På föredragning av miljöministern

ändras i luftvårdsförordningen av den 24 september 1982 (716/1982) 4 § och 5 § 1 mom. 3 och 4 punkten, av dessa lagrum 4 § sådan den lyder i förordning 306/1996 och 5 § 1 mom. 4 punkten sådan den lyder i förordning 687/1986, och

fogas till 5 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i nämnda förordningar 687/1986 och 306/1996, en ny 5 punkt som följer:

4 §

Sakkunnigmyndigheter enligt 6 § luft-vårdslagen är social- och hälsovårdsministeriet och Finlands miljöcentral, samt fordonsförvaltningscentralen som fungerar som typgodkännandemyndighet. De sakkunniginrättningar i fråga om luftvård som avses i samma paragraf är lantbrukets forskningscentral, skogsforskningsinstitutet, meteorologiska institutet, statens tekniska forskningscentral och folkhälsoinstitutet.

5 §

Sakkunnigmyndighet och sakkunniginrättning har till uppgift:


3) att på begäran av ovan i 1 punkten nämnda myndigheter utföra med tanke på luftvårdslagens verkställighet behövliga undersökningar och utredningar;

4) att ge i 1 punkten avsedda myndigheter annan sakkunnighjälp, och

5) att behandla ansökningar om typgodkännande, att övervaka efterlevnaden av besluten om typgodkännande och att utföra tester och inspektioner i anslutning till typgodkännande och vid övervakningen av att produktionen uppfyller kraven, så som särskilt bestäms genom statsrådets beslut.


Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1998.

Helsingfors den 29 maj 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.