368/1998

Given i Helsingfors den 29 maj 1998

Lag om ändring av 8 och 48 § kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989) 8 § 1 mom., samt

ändras 48 a § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lag 12/1997, som följer:

48 a §

Tillverkaren, importören eller distributören av kemikalier eller andra verksamhetsidkare som svarar för att en kemikalie släpps ut på marknaden eller överlåts för ibruktagande i Finland skall tillställa social- och hälsovårdens produkttillsynscentral uppgifter om en kemikalie som avses i 17 § 3 mom.

Genom förordning bestäms närmare om hur uppgifterna skall lämnas. Detaljerade föreskrifter om hur uppgifterna skall lämnas meddelas genom beslut av det ministerium som ansvarar för arbetarskyddet och tillsynen över detta.


Denna lag träder i kraft den 15 juni 1998.

RP 9/1998
ShUB 4/1998
RSv 17/1998

Helsingfors den 29 maj 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.