353/1998

Utfärdat i Helsingfors den 20 maj 1998

Miljöministeriets beslut om ändring av miljöministeriets beslut om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer

Miljöministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) till 2 § 1 mom. i miljöministeriets beslut av den 23 februari 1995 om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer (241/1995), sådant det lyder delvis ändrat i miljöministeriets beslut av 35/1996, fogat en ny 9 punkt som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer för vilka fasta avgifter bärs upp är


7) behandling av tillstånd och intyg för import och export av växt- och djurarter som nämns i konventionen om internationell handel med hotade arter av den vilda floran och faunan (CITES; FördrS 45/76):

― tillstånd 600 mark,

― intyg 50 mark, dock så att den avgift som bärs upp för samtidiga intyg i samma sak sammanlagt uppgår till högst 600 mark,

8) diarieintyg och diarieutdrag 50 mark, samt

9) behandling av uppgifter som avses i 16 § statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall (962/1997) samt kontroller som hänför sig till det 600 mark.Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1998.

Helsingfors den 20 maj 1998

Miljöminister
Pekka Haavisto

Äldre regeringssekreterare
Tuomas Aarnio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.