348/1998

Givet i Åbo den 7 november 1997

Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan

I enlighet med kyrkomötets beslut

upphävs i valordningen för kyrkan av den 8 november 1991 (1056/1993) 2 kap. 15 § 3 mom.,

ändras 2 kap. 15 § 2 och 4 mom., 18 § 3 mom., 19 § 1 mom., 30 § 1 mom., 33 § 1 mom. 2 punkten och 5 mom. 2 punkten, 39 § 1 mom. 6 punkten, 40 § 2 mom., 43 § 2 och 3 mom. samt 57 §, samt

fogas till 2 kap. 1 § ett nytt 3 mom. samt till kapitlet nya 49 a― 49 f § och en underrubrik för dem som följer:

2 kap.

Prästval och församlingsval

A. Valnämnd, valförrättning och röstning
1 §

Gemensamma kyrkorådet kan tillsätta en centralvalnämnd med uppgift att för församlingarna inom den kyrkliga samfälligheten godkänna en åtgärdsplan och en tidtabell för hur församlingsval skall förrättas, att se till att de kungörelser och meddelanden som avses i valordningen för kyrkan utarbetas och tillkännages samt att även i övrigt bistå församlingarnas valnämnder så att valen kan förrättas på ett likartat sätt. De kungörelser och meddelanden som skall kungöras eller publiceras i en tidning kan om inte annat följer av 3 kap. 5 § kyrkolagen tillkännages för församlingens medlemmar även genom en gemensam kungörelse.


B. Vallängd
15 §

Vallängden skall upprättas

1) för prästval inom femton dagar räknat från det domkapitlet har gjort valförslaget, och

2) för församlingsval före den 10 september.


Om nya församlingsval skall förrättas till följd av besvär skall en ny vallängd upprättas, i vilken intas alla de medlemmar av församlingen som har antecknats som närvarande 60 dagar före den första valdagen och vilka enligt 8 kap. 3 § kyrkolagen är röstberättigade.

18 §

Kungörelsen skall anslås på församlingens anslagstavla senast tio dagar innan vallängden framläggs till påseende och kvarstå tills tiden för påseende utgått. Dessutom skall kungörelsen publiceras i tidningen senast fem dagar innan tiden för påseende börjar.

19 §

En röstberättigad medlem av församlingen och kyrkoherden har rätt att framställa yrkande på rättelse av vallängden. En medlem av församlingen kan framställa rättelseyrkande på den grund att rösträtt utan laga skäl förvägrats honom eller tillagts någon annan. Kyrkoherden får framställa rättelseyrkande på den grund att någon utan skäl har utelämnats ur vallängden eller oriktigt antecknats såsom varande i avsaknad av rösträtt eller som röstberättigad. Yrkande på rättelse kan inte grundas på sådana förändringar som inträffat efter de bestämda dagar som anges i 8 kap. 3 § 1―3 mom. kyrkolagen.


D. Församlingsval
1. Tidpunkten för val
30 §

Församlingsvalen skall påbörjas den andra söndagen i november under valåret efter avslutad gudstjänst och avslutas antingen samma dag eller senast påföljande måndag klockan 18.


2. Valmansförening, kandidatlistor och förberedelse av val
33 §

En valmansförening skall grundas genom en stiftelseurkund som skall undertecknas av föreningens medlemmar och innehålla


2) en kandidatlista i vilken kandidaternas namn skall uppges i den form och ordning i vilken de kommer att uppställas i sammanställningen av kandidatlistor samt varje kandidats titel och yrke eller syssla med angivande av högst två uttryck och hans adress. I stiftelseurkunden kan särskilt begäras att vid sammanställningen av kandidatlistorna utöver eller i stället för kandidatens förnamn skall användas ett allmänt känt tilltalsnamn eller en förkortning av förnamnet och att kandidatens boningsort skall nämnas.


Till stiftelseurkunden skall ytterligare fogas ombudets skriftliga försäkran om,


2) att valmansföreningens medlemmar är röstberättigade medlemmar av församlingen.

39 §

Vid sammanträde som skall hållas den 10 oktober efter klockan 16 skall valnämnden


6) bestämma om vallokalerna samt, om inte annat följer av 1 § 3 mom., besluta därom huruvida röstning skall ske under vardera av de i 30 § 1 mom. nämnda dagarna samt under vilken dag och mellan vilka klockslag röstningen på varje ställe skall äga rum,


40 §

Sammanställningen får endast innehålla en gemensam rubrik som utvisar för vilket val sammanställningen har upprättats samt de omständigheter som förutsätts i 39 § 1 mom. 4 och 5 punkten. En kandidats tilltalsnamn eller en förkortning av hans förnamn samt hans boningsort antecknas i sammanställningen av kandidatlistorna endast om det är nödvändigt för en precisering av kandidatens identitet.


3. Förhandsröstning
43 §

Förhandsröstningen begynner den måndag som följer på den sista söndagen i oktober och pågår till och med fredagen i samma vecka. Röstningen äger rum

1) i pastorsexpeditionerna varje dag mellan klockan 9 och 18, samt

2) om valnämnden så beslutar även på annan plats och under tid som valnämnden bestämmer.

Vid sådana undantagsval i församling som avses i 8 kap. 5 § kyrkolagen kan förhandsröstning äga rum endast i den församlings pastorsexpedition som valet gäller. Dessutom förrättas förhandsröstning på de ställen som avses i 2 mom. 2 punkten.

3 a. Förhandsröstning i hemmet
49 a §

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga till följd av ett gravt handikapp eller en långvarig sjukdom är så begränsad att han inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma (hemmaröstning) i den församling i vars vallängd han har antecknats. Andra röstberättigade får inte avge sin röst vid hemmaröstning.

49 b §

En hemmaröstningsförrättning sköts av en enda valförrättare som skall vara en valnämndsmedlem eller valnämndssuppleant som har utsetts därtill. Ordföranden för valnämnden bestämmer vilken röstande varje valförrättare skall besöka.

Vid hemmaröstning skall utöver valförrättaren och den röstande närvara en av den röstande utsedd eller godkänd person som fyllt 18 år.

Om användningen av biträde gäller vad som bestäms i 3 § 2 och 3 mom.

49 c §

Den som vill förhandsrösta hemma skall senast den 20 oktober före klockan 16 anmäla om detta skriftligen eller per telefon till valnämnden. Anmälan kan på den röstberättigades vägnar göras av någon som han har utsett.

I anmälan skall uppges

1) den röstandes fullständiga namn, personbeteckning, adress, församling och telefonnummer samt, då anmälan görs av någon som den röstande utsett, även dennes namn, adress och telefonnummer,

2) att den röstande på grund av handikapp eller sjukdom som avses i 49 a § inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället och att han därför vill förhandsrösta hemma, samt

3) om den röstande själv kan sköta om att den som den röstande utsett enligt 49 b § 2 mom. är närvarande vid hemmaröstningen.

Skriftlig anmälan kan göras på en för ändamålet uppgjord blankett. Valnämnden skall se till att det åtminstone på pastorsexpeditionen står att få blanketter för dem som önskar rösta hemma. En skriftlig anmälan skall undertecknas.

Valnämndens sekreterare skall om möjligt vid behov avhjälpa brister i anmälan och försäkra sig om att anmälan gjorts av den röstande som nämns däri eller av någon som denne har utsett.

Valnämnden skall föra en förteckning över anmälningarna.

49 d §

Med anledning av en anmälan som nämns i 49 c § skall den röstande med åtminstone två timmars noggrannhet underrättas om den tidpunkt då valförrättaren besöker honom. Samtidigt skall valmyndighetens telefonnummer meddelas för eventuell kontakt.

Om en brist i anmälan som inverkar på röstningsförrättningen inte har kunnat avhjälpas eller om anmälan har gjorts för sent, skall den röstande meddelas att ingen hemmaröstning förrättas.

Ordföranden för valnämnden skall se till att den röstande skriftligen eller per telefon utan dröjsmål får meddelande som avses i 1 eller 2 mom.

49 e §

Är valförrättaren förhindrad att infinna sig vid den meddelade tidpunkten skall den röstande utan dröjsmål underrättas om detta och om tidpunkten för ett nytt besök.

Kan hemmaröstning inte alls förrättas på grund av avbrott i kommunikationerna eller något annat oöverstigligt hinder skall den röstande likaså utan dröjsmål underrättas om detta.

49 f §

Hemmaröstning skall förrättas på de vardagar som bestäms i 43 § 2 mom. mellan klockan 9 och 20, dock så att röstningen avslutas den sista dagen klockan 16.

Valförrättaren skall avbryta hemmaröstningen om den röstandes valfrihet eller en störningsfri röstning inte kan tryggas. I den förteckning som förs över hemmaröstningar skall göras en anteckning om avbrottet och om röstningsförrättningen inte kan fortsätta även om att den avslutats.

Följebrevet skall utom de förklaringar och uppgifter som nämns i 47 § 2 mom. innehålla en av den röstande undertecknad försäkran om att hans rörelse- eller funktionsförmåga till följd av ett gravt handikapp eller en långvarig sjukdom är så begränsad att han inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället. Den person som med stöd av 49 b § 2 mom. varit närvarande vid röstningen skall teckna sitt namn på följebrevet.

Valförrättaren skall i följebrevet intyga att hemmaröstningen ägt rum på det sätt som föreskrivs i 45 § 1 och 2 mom., 46 och 49 b §. Valförrättaren skall datera och underteckna intyget. Valkuvertet och följebrevet skall därefter inneslutas i ytterkuvertet. Valförrättaren skall utan dröjsmål befordra detta till valnämnden.

Röstningen skall lämnas obeaktad av skäl som nämns i 49 § 2 mom. eller om den person som varit närvarande vid röstningen inte har tecknat sitt namn på följebrevet.

Utöver vad som bestäms i detta underkapitel gäller vid hemmaröstning och förfarandet därvid i tillämpliga delar vad som om förhandsröstning bestäms i 43 § 1 mom. samt 44―49 §.

4. Valförrättningen och fastställande av valresultatet
57 §

Till suppleanter för dem som valts från en kandidatlista utses för varje val som avses i 56 § de kandidater som inte blivit valda från samma kandidatlista i den ordning som utvisas av deras jämförelsetal enligt 55 § 3 mom.


Denna ändring av valordningen för kyrkan träder i kraft den 1 juni 1998.

Åbo den 7 november 1997

På kyrkomötets vägnar


John Vikström ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.