343/1998

Given i Helsingfors den 15 maj 1998

Lag om ändring av semesterlagen för sjömän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i semesterlagen för sjömän av den 1 juni 1984 (433/1984) 8 § 1 mom. samt

fogas till lagen en ny 17 a §, till 18 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 19 a § som följer:

8 §
Uppdelning av semester

Semester skall fortgå utan avbrott. Den ena av semestrarna för två på varandra följande kvalifikationsperioder kan likväl ges i två eller flera delar. Kortvarig ledighet i land som ges en arbetstagare under en arbetsperiod räknas inte som semester.


17 a §
Semesterersättning vid fortbestående arbetsförhållande

Till en arbetstagare som under kvalifikationsperioden enligt avtal är i arbete så få dagar eller en så kort tid att han av denna orsak inte kan räkna sig till godo en enda i 3 § angiven full kvalifikationsmånad eller att endast en del av kalendermånaderna är fulla kvalifikationsmånader betalas, om han under kvalifikationsperioden varit i arbete sammanlagt minst sex timmar, i stället för semesterlön en semesterersättning på åtta och en halv procent av den under föregående kvalifikationsperiod till honom utbetalda eller till betalning förfallna lönen. I lönen, som höjs enligt koefficienten i 13 § 2 mom., räknas inte in förhöjning som utöver grundlönen betalas för lag- eller avtalsenligt övertidsarbete och inte heller ersättning i form av vederlag som betalas ut i pengar.

Till en arbetstagare, vars arbetsförhållande före utgången av den kvalifikationsperiod som föregår semesterperioden utan avbrott har fortgått minst ett år, betalas som semesterersättning 11 procent av lön som fastställs enligt 1 mom.

18 §
Semesterersättning när arbetsförhållande upphör

Till en arbetstagare som avses i 17 a § betalas när arbetsförhållandet upphör, om han medan det fortgick varit i arbete minst sex timmar, i semesterersättning åtta och en halv procent av hans enligt 17 a § bestämda lön för den tid för vilken han därförinnan inte erhållit semesterersättning. Till en sådan i 17 a § angiven arbetstagare vars arbetsförhållande fortgått minst ett år betalas som semesterersättning 11 procent av hans enligt 17 a § bestämda lön för den tid för vilken han därförinnan inte har erhållit ersättning.

19 a §
Semesterersättning på grundval av flera arbetsförhållanden

Har en arbetstagare i anställning hos en och samma arbetsgivare under en och samma kalendermånad varit i arbete sammanlagt minst sex timmar fördelade på flera arbetsförhållanden och är han inte annars berättigad till semester eller semesterersätt-ning, betalas till honom i semesterersättning åtta och en halv procent av den lön som han intjänat under kalendermånaden.

Vid bestämmandet av rätten till semester-ersättning enligt denna paragraf beaktas inte de arbetsdagar eller arbetstimmar som berättigar arbetstagaren till semesterersättning enligt 18 §. Vid uträkning av semesterersättningen beaktas inte lönen för dessa arbetsdagar eller arbetstimmar.

Semesterersättningen beräknas enligt 17 a § på den under kalendermånaden utbetalda eller till betalning förfallna lönen. Semesterersättning enligt denna paragraf förfaller till betalning senast under loppet av följande kalendermånad.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

RP 36/1998
ApUB 2/1998
RSv 34/1998

Helsingfors den 15 maj 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.