333/1998

Given i Helsingfors den 15 maj 1998

Lag om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 17 augusti 1992 om patientens ställning och rättigheter (785/1992) en ny 2 a § som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

2 a §
Riksomfattande etisk delegation inom hälsooch sjukvården

Statsrådet tillsätter för fyra år i sänder en riksomfattande etisk delegation inom hälsooch sjukvården, som skall arbeta i anslutning till vederbörande ministerium och på ett principiellt plan behandla etiska frågor som gäller hälso- och sjukvården och patientens ställning samt ge rekommendationer i dessa frågor.

Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning och uppgifter utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 19/1998
ShUB 6/1998
RSv 32/1998

Helsingfors den 15 maj 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.