332/1998

Given i Helsingfors den 15 maj 1998

Lag om ändring av elmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i elmarknadslagen av den 17 mars 1995 (386/1995) 3 § 12 och 13 punkten och 4 kap. samt

fogas till 3 § nya 14―16 punkter som följer:

3 §

I denna lag avses med


12) ministerium det behöriga ministerium som avses i reglementet för statsrådet (1522/1995),

13) elmarknadsmyndighet en myndighet som har till uppgift att övervaka elmarknaden i enlighet med denna lag,

14) balansavräkning en sådan utredning på timbasis av handeln med el som resulterar i en elbalans och balansavvikelse för respektive part på elmarknaden,

15) riksomfattande balansansvar ansvar för att det råder jämvikt mellan produktion och förbrukning av el i hela riket under respektive timme samt ansvar för den riksomfattande balansavräkningen samt med

16) balanskraft sådan el som den enhet som sköter uppgifter som omfattas av det riksomfattande balansansvaret (balanskraftsenheten) använder för att skapa jämvikt mellan en elmarknadsparts eltillförsel och elleverans så att dessa är lika stora.

4 kap.

Systemansvar, balansansvar och balansavräkning

16 §

Elmarknadsmyndigheten bestämmer i elnätstillståndet att en stamnätsinnehavare skall svara för att landets elsystem är tekniskt funktionsdugligt och driftssäkert samt handha de uppgifter som omfattas av det riksomfattande balansansvaret på ett ändamålsenligt och för parterna på elmarknaden jämlikt och icke-diskriminerande sätt (systemansvar).

Den stamnätsinnehavare som är systemansvarig kan ställa sådana villkor för användning av elöverföringssystemet samt av anslutna kraftverk och belastningar, som är nödvändiga för att systemansvaret skall kunna realiseras.

Den stamnätsinnehavare som har påförts systemansvar skall i fråga om de tjänster som anknyter till systemansvaret publicera samt till elmarknadsmyndigheten anmäla gällande försäljnings- och tillförselvillkor samt grunderna för hur de bestäms, gällande försäljnings- och tillförselpriser samt grunderna för hur de bestäms liksom även de villkor som avses i 2 mom.

Närmare bestämmelser om hur systemansvaret skall realiseras och om innehållet i det kan utfärdas genom förordning.

16 a §

Tillförselvillkoren för den el som behövs för skötseln av det riksomfattande balansansvaret samt köpevillkoren för balanskraften skall vara jämlika och icke-diskriminerande för parterna på elmarknaden och i dem får inte ingå villkor eller avgränsningar som är ogrundade eller uppenbarligen begränsar konkurrensen i elhandeln. I dem skall dock beaktas de villkor som elsystemets funktionssäkerhet och effektivitet kräver.

Prissättningen för balanskraften skall vara skälig.

16 b §

En part på elmarknaden är ansvarig för att partens elproduktion och eltillförselavtal täcker partens elanvändning och elleveranser under respektive timme (balansansvar).

Närmare bestämmelser om innehållet i balansansvaret kan utfärdas genom förordning.

16 c §

Nätinnehavaren och någon annan part på elmarknaden är skyldiga att handha balansavräkningen på det sätt som närmare bestäms genom förordning.

En balansavräkning skall grunda sig på elmätning eller en kombination av mätning och typbelastningskurva samt på anmälningar som gäller leveranserna på det sätt som bestäms genom förordning. Ministeriet meddelar närmare bestämmelser om typbelastningskurvor, om tillämpningen av dem och om de mätningar som behövs.

Utöver vad som i 3 kap. bestäms om nättjänster skall balansavräkningstjänster erbjudas parterna på elmarknaden på jämlika och icke-diskriminerande villkor. När balansavräkningstjänster bjuds ut får det inte förekomma villkor eller avgränsningar som är ogrundade eller som uppenbarligen begränsar konkurrensen i elhandeln.

16 d §

Parterna på elmarknaden är skyldiga att meddela mätningsuppgifter som gäller produktion, användning och leverans av el samt andra uppgifter, som krävs för att balansansvaret skall kunna realiseras och balansavräkningen skall kunna uppgöras, på det sätt som bestäms genom förordning. Ministeriet kan utfärda närmare bestämmelser om de förfaringssätt som skall iakttas vid informationsutbytet.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

Elmarknadsmyndigheten kan ändra villkoren i det elnätstillstånd som har beviljats den stamnätsinnehavare som har påförts systemansvar på det sätt som bestämmelserna i denna lag förutsätter.

Den stamnätsinnehavare som har påförts systemansvar skall senast den 1 januari 1999 ordna riksomfattande balansansvar i enlighet med denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Fram till dess får stamnätsinnehavaren handha det riksomfattande balansansvaret på ett sätt som godkänns av elmarknadsmyndigheten.

Det system med typbelastningskurvor som avses i 16 c § 2 mom. införs stegvis på det sätt som föreskrivs genom förordning, dock senast den 1 november 1998.

RP 227/1997
EkUB 4/1998
RSv 22/1998

Helsingfors den 15 maj 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.