327/1998

Given i Helsingfors den 8 maj 1998

Förordning om ändring av förordningen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras i förordningen den 31 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1583/1994) 1 § 2 punkten och 3 §, sådana de lyder i förordning 231/1996, samt

fogas till förordningen nya 3 f och 3 g § som följer:

1 §

I denna förordning avses med:


2) EG:s strukturförordning rådets förordning (EG) nr 950/97 om förbättring av jordbruksstrukturens effektivitet, och


3 §

Med totalinkomst avses i 2 § 4 punkten lagen om avträdelsestöd lantbruksföretagarens beskattningsbara inkomster och övriga inkomster. De beskattningsbara inkomsterna ökas dock med de avskrivningar som gjorts i beskattningen. Av socialskyddsförmånerna räknas till totalinkomsterna endast sådana inkomstrelaterade förmåner inom utkomstskyddet för arbetslösa som fortgått över sex månader, och pensionsinkomster som fortgått över ett år, dock inte familjepensionsinkomst. Till totalinkomsterna räknas inte inkomster av engångskaraktär som har erhållits som försäljningsvinst, livsförsäkringsersättning, gåva, arv eller genom testament.

3 f §

Utan hinder av vad som i 3, 3 a och 3 c § bestäms om i 2 § 4 punkten lagen om avträdelsestöd avsedda förutsättningar för bedrivande av jordbruk som huvudsyssla, används som grund för uppskattningen av totalinkomsterna i första hand

1) arbetsinkomst enligt lagen om pension för lantbruksföretagare,

2) arbetsinkomst enligt lagen om pension för företagare (468/1969), samt

3) inkomst som är skattepliktig i statsbeskattningen och övrig inkomst, vilka har erhållits genom bedrivande av jordbruk för annans än egen eller gemensam räkning eller genom annan näringsverksamhet.

I undantagsfall kan som grund vid uppskattning av totalinkomsterna användas de inkomster som är skattepliktiga i statsbeskattningen även i sådana fall då det är fråga om i 1 mom. 1 och 2 punkten avsedd verksamhet och då ifrågavarande arbetsinkomst har fastställts för den sökande.

Om minst två personer ansöker om avträdelsestöd på grundval av avträdelse från en och samma gårdsbruksenhet, kan totalinkomsterna uppskattas enligt 1 mom. endast under förutsättning att samma förfarande tillämpas i fråga om alla sökande.

3 g §

Vid uppskattning av den sökandes totalinkomster på det sätt som avses i 3 f §, räknas inkomsterna av jordbruket med beaktande av den arbetsinkomst som fastställts för en i 2 § avsedd verksamhet enligt lagen om pension för lantbruksföretagare och lagen om pension för företagare. Samma princip iakttas vid uppskattningen av inkomsten av kompletterande verksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i 3 f § beaktas socialskyddsförmåner och inkomster av engångskaraktär på det sätt som bestäms i 3 §.

Vid uppskattning av den sökandes totalinkomster skall i inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda utgifter för inkomstens förvärvande och andra därmed jämförbara kostnader avdras från den beskattningsbara inkomst som avses i 3 f § 3 punkten.


Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1998.

Denna förordning tillämpas, om avträdelsen sker eller, då stödet grundar sig på 21 § lagen om avträdelsestöd, ett villkorligt beslut enligt nämnda paragraf söks efter att denna förordning har trätt i kraft.

Denna förordning kan tillämpas också i fråga om en sådan förvärvare av överlåtelse som har gett en förbindelse enligt 9 eller 10 § lagen om avträdelsestöd innan denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 8 maj 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.