325/1998

Given i Helsingfors den 8 maj 1998

Lag om ändring av 16 § lagen om värdeandelskonton

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 maj 1991 om värdeandelskonton (827/1991) 16 §, sådan den lyder i lag 1074/1996, som följer:

16 §
Kommissionskonto

Över registeransvarigas, i 1 kap. 4 § värdepappersmarknadslagen (495/1989) nämnda fondbörsers, värdepappersförmedlares, clearingorganisationers och clearingmedlemmars, i 3 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) nämnda optionsföretags, finska statens och Finlands Banks värdeandelar samt över dessas kunders värdeandelar kan för sammanslutningarnas räkning, enligt vad som närmare utfärdas i värdepapperscentralens regler, föras särskilda värdeandelskonton (kommissionskonton) i syfte att organisera verksamheten hos en sådan clearingorganisation som nämns i 4 a kap. värdepappersmarknadslagen. Värdepapperscentralen kan godkänna som kontoinnehavare av ett kommissionskonto också en utländsk värdepapperscentral eller någon annan sådan utländsk sammanslutning som står under tillräcklig offentlig tillsyn och vars ekonomiska verksamhetsbetingelser och förvaltning uppfyller kraven på en tillförlitlig skötsel av uppgifterna.

Kontoinnehavarens och kundernas värdeandelar som avses i 4 § 1 mom. lagen om värdeandelssystemet får inte noteras på samma kommissionskonto.

Om panträtt som hänför sig till sådana värdeandelar på kommissionskonton som avses i denna paragraf bestäms i 4 a kap. 11 §.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

RP 209/1997
EkUB 1/1998
RSv 16/1998

Helsingfors den 8 maj 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.