323/1998

Given i Helsingfors den 8 maj 1998

Lag om ändring av 2 kap. 4 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 augusti 1988 om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) 2 kap. 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag 599/1997, som följer:

2 kap.

Optionsföretaget och marknadsparterna

4 §
Optionsföretagets verksamhet

Ett optionsföretag får utöver den verksamhet som idkas i företaget tillhandahålla data-, informations- och databehandlingstjänster för utveckling av options- och terminsmarknaden eller kredit- och värdepappersmarknaden samt clearing av avtal om värdepapperslån och repor som gäller värdepapper som avses i 4 kap. 5 a § 3 och 4 mom. värdepappersmarknadslagen, om finansinspektionen har godkänt avtalsvillkoren eller om villkoren har fastställts som en del av optionsföretagets regler. Ett optionsföretag får också tillhandahålla sådana tjänster för clearingverksamhet som avses i värdepappersmarknadslagen, i en sådan utsträckning som options- och terminsavtalen förutsätter. Ett optionsföretag får verka som clearingmedlem och bedriva clearingorganisationsverksamhet enligt 4 a kap. värdepappersmarknadslagen. Ett optionsföretag får föra värdeandelsregister enligt lagen om värdeandelssystemet (826/1991). Om optionsföretagets rätt att idka börsverksamhet med värdepapper bestäms särskilt.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

RP 209/1997
EkUB 1/1998
RSv 16/1998

Helsingfors den 8 maj 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.