317/1998

Utfärdat i Helsingfors den 7 maj 1998

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill i enlighet med det integrerade systemet för administration och kontroll 1998

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller rådets förordning (EEG) nr 1765/92 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor, nedan förordningen om jordbruksgrödor, vid tillämpning av det integrerade system för administration och kontroll som skall iakttas på stödsystemet för jordbruksgrödor samt trädning i anslutning därtill 1998.

Bestämmelser om det integrerade systemet ingår i rådets förordning (EEG) nr 3508/92 om ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen, nedan kontrollförordningen. Bestämmelser om det integrerade systemet ingår också i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations- och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem, nedan admi-nistrationsförordningen.

2 §
Betalning av stöd för jordbruksgrödor

Stöd för jordbruksgrödor betalas till sökande som har lämnat in en ansökan om stöd samt vid behov en anmälan om såningsarealer under den tid som föreskrivs i jord- och skogsbruksministeriets beslut om ansökningstider år 1998 för bidrag som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen (176/1998).

I en försenad ansökan om stöd görs avdrag enligt vad som bestäms i artikel 8 i administrationsförordningen.

3 §
Möjligheten att göra ändringar efter ansökningstiden för den som ansöker om stöd för basskifte

Såsom sådana särskilda fall som avses i artikel 4.2 i administrationsförordningen godkänns dödsfall som drabbat sökanden, äktenskap, ändring av bolagsform samt köp, försäljning, arrendering och utarrendering av basskiften. I dessa fall är det möjligt att till en annan person än sökanden betala stöd för ett enskilt basskifte eller hela gårdsbruksenheten på grunder som jord- och skogsbruksministeriet närmare fastställer.

Stöd kan betalas till den nya ägaren eller innehavaren endast i fråga om de basskiften som den första sökanden uppgivit enligt vad som bestäms i artikel 4.2 punkt a i administrationsförordningen.

Vid tillämpningen av möjlighet till ändring definieras gårdsbruksenheten och sökanden enligt vad som bestäms om dem i artikel 1.4 i kontrollförordningen.

4 §
Utmärkning av skiften

Sökanden skall i ansökan med siffror samt bokstäver ange alla nya, förändrade och i jordbruksanvändning kvarstående oförändrade bas- och jordbruksskiften.

Med basskifte avses ett åkerområde eller något annat jordbruksområde som hör till en gårdsbruksenhet och som avgränsas av ett vattendrag, ett gränsdike, ett utfallsdike, en väg, en skog, en kommungräns eller motsvarande. Ett basskifte omfattar endast ett markanvändningsslag och hör till en enda gårdsbruksenhet, med undantag för de fall som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt och som hänför sig till på växtföljden baserade regelbundna årliga byten av jordbruksskiften mellan grannar. Basskiftena anges i ansökningsblanketterna med de signum som myndigheterna har givit dem eller som U-skiften.

Ett jordbruksskifte som avses i artikel 1.4 i kontrollförordningen är högst så stort som ett basskifte och ansluter sig alltid till ett sådant. Jordbruksskiftena anges med bokstäver från A framåt.

Vid fastställandet av på odlingsarealen baserade stödnedskärningar tillämpas den mätningsnoggrannhet som används vid nationella lantmäteriförrättningar. Bas- och jordbruksskiftenas odlade och icke odlade arealer skall uppges i hektar med två decimalers noggrannhet.

5 §
Kartor

Till ansökan skall fogas en karta, om

1) basskiftet kommit i jordbrukarens ägo eller besittning för växtperioden 1998,

2) basskiftets gränser har förändrats jämfört med tidigare tillställda kartbilagor och ändringarna inte har meddelats i kartbilagan för 1997,

3) jordbrukaren vill komplettera eller ändra tidigare uppgifter eller

4) driftscentrets läge har ändrats.

En kartbilaga krävs endast när det gäller i 1 mom. nämnda basskiften. Av kartan skall framgå det aktuella basskiftet och alla dess gränser.

Som kartbilaga till ansökan godkänns en kartkopia i skala 1:5 000 av utskrivna digitaliserade ortokartor eller en kartkopia i skala 1:5 000 av ortokartor med gränselement. Vid avsaknad av dessa godkänns en kartkopia i skala 1:10 000 av grundkartor på vilka fastighetsgränserna utmärkts.

6 §
Minsta skifte

Det minsta jordbruksskifte för vilket betalas stöd för jordbruksgrödor eller som godkänns som foderareal är 0,05 hektar.

7 §
Ändringssökande

Ändring i beslut som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar i fråga om stöd för jordbruksgrödor och trädesersättning i anslutning därtill får sökas i den ordning som föreskrivs i lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992).

8 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av detta beslut.

9 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 13 maj 1998.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Rådets förordning (EEG) nr 1765/92, EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 12
Kommissionens förordning (EEG) nr 3738/92, EGT nr L 380, 24.12.1992, s. 24
Rådets förordning (EEG) nr 364/93, EGT nr L 42, 19.2.1993, s. 3
Rådets förordning (EEG) nr 1552/93, EGT nr L 154, 25.6.1993, s. 19
Rådets förordning (EG) nr 231/94, EGT nr L 30, 3.2.1994, s. 2
Rådets förordning (EG) nr 232/94, EGT nr L 30, 3.2.1994, s. 7
Rådets förordning (EG) nr 3116/94, EGT nr L 330, 21.12.1994, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 1460/95, EGT nr L 144, 28.6.1995, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 2800/95, EGT nr L 291, 6.12.1995, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 2989/95, EGT nr L 312, 23.12.1995, s. 5
Rådets förordning (EG) nr 1575/96, EGT nr L 206, 16.8.1996, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 1598/96, EGT nr L 206, 16.8.1996, s. 41
Rådets förordning (EG) nr 922/97, EGT nr L 133, 24.5.1997, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 1422/97, EGT nr L 196, 24.7.1997, s. 18
Rådets förordning (EG) nr 1469/97, EGT nr L 200, 29.7.1997, s. 2
Rådets förordning (EG) nr 2309/97, EGT nr L 321, 22.11.1997, s. 3
Rådets förordning (EEG) nr 3508/92, EGT nr L 355, 5.12.1992, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 165/94, EGT nr L 24, 29.1.1994, s. 6
Rådets förordning (EG) nr 3233/94, EGT nr L 338, 28.12.1994, s. 13
Rådets förordning (EG) nr 3235/94, EGT nr L 338, 28.12.1994, s. 16
Rådets förordning (EG) nr 2466/96, EGT nr L 335, 24.12.1996, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 820/97, EGT nr L 117, 7.5.1997, s. 1
Kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92, EGT nr L 391, 31.12.1992, s. 36
Kommissionens förordning (EG) nr 229/95, EGT nr L 27, 4.2.1995, s. 3
Kommissionens förordning (EG) nr 1648/95, EGT nr L 156, 7.7.1995, s. 27
Kommissionens förordning (EG) nr 2015/95, EGT nr L 197, 22.8.1995, s. 2

Helsingfors den 7 maj 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.