295/1998

Given i Helsingfors den 30 april 1998

Lag om ändring av 9 kap. lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 maj 1954 om andelslag (247/1954) 79 § 2 mom. och 79 a § 1 och 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder i lag 371/1981, samt

ändras 79 § 3 mom., 79 a § 3 och 4 mom. och 79 b § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 79 § 3 mom. och 79 a § 3 mom. i nämnda lag 371/1981, 79 a § 4 mom. i lag 1240/1989 och 79 b § 2 mom. i lag 1574/1992, som följer:

9 kap.

Styrelse och förvaltningsråd samt bokslut

79 §

Bokslutet skall uppgöras enligt bokföringslagen (1336/1997) och denna lag.

79 a §

Bokslutet skall tillställas revisorerna minst en månad före den stämma vid vilken bokslutet skall framläggas för fastställelse.

Andelslagets eget kapital indelas i bundet eget kapital och fritt eget kapital. Det bundna egna kapitalet består av andelskapital, tilläggsandelskapital, placeringsandelskapital, reservfond och uppskrivningsfond. Övriga fonder är fritt eget kapital. Räkenskapsperiodens överskott och överskott från tidigare räkenskapsperioder uppges särskilt som tillägg till det fria egna kapitalet samt räkenskapsperiodens förlust och förlust från tidigare räkenskapsperioder som avdrag från det.

79 b §

Bokslutet för ett andelslag skall innehålla en finansieringsanalys, om minst två av de gränser som nämns i 3 kap. 9 § 2 mom. bokföringslagen har överskridits under såväl räkenskapsperioden som den omedelbart föregående räkenskapsperioden. I finansieringsanalysen skall redogöras för anskaffningen och användningen av medel under räkenskapsperioden.


Denna lag träder i kraft den 15 maj 1998.

Lagen tillämpas från ingången av den räkenskapsperiod då på det bokslut som skall upprättas över den tillämpas lagen den 30 april 1998 om ändring av bokföringslagen (300/1998).

RP 8/1998
EkUB 5/1998
RSv 27/1998

Helsingfors den 30 april 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.