294/1998

Given i Helsingfors den 30 april 1998

Lag om ändring av lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/1978) 11 kap. 4 §, 8 § 1 mom. 1, 4 och 7―11 punkten och 2 mom., 9 § 1 och 5 mom. och 11 § 3 mom.,

av dessa lagrum 4 § sådan den lyder i lagar 1573/1992 och 145/1997, 8 § 1 mom. 1, 4 och 7―10 punkten och 2 mom. och 11 § 3 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag, 8 § 1 mom. 11 punkten sådan den lyder i lag 1337/1997 och 9 § 5 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1573/1992,

ändras 7 kap. 3 § 2 mom. och 4 § 1 mom., 9 kap. 12 § 3 mom., 11 kap. 2 och 6 §, 8 § 1 mom. 3 punkten, 9 § 7 mom., 9 a § 2 mom., 11 § 1 mom. och 14 § och 14 kap. 7 § 1 och 2 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 7 kap. 3 § 2 mom., 4 § 1 mom. och 9 kap. 12 § 3 mom. i nämnda lag 145/1997, 11 kap. 2 § delvis ändrad i nämnda lag 1573/1992, 6 § i sistnämnda lag och nämnda lag 145/1997 samt 8 § 1 mom. 3 punkten, 9 § 7 mom., 9 a § 2 mom., 11 § 1 mom. och 14 § och 14 kap. 7 § 1 och 2 punkten i sistnämnda lag, samt

fogas till 12 kap. jämte ändringar en ny 3 b § som följer:

7 kap.

Egna aktier

3 §

Angående beslut om förvärv av egna aktier, beslutsförslag och hur de skall hållas tillgängliga, kallelse till bolagsstämma samt meddelande till aktieägare gäller i tillämpliga delar 6 kap. 3 § och 4 § 2 mom. samt 4 kap. 5 § 3 mom. Om aktier föreslås bli förvärvade på det sätt som avses i 4 § 2 mom., skall kallelsen dock utfärdas minst en månad före bolagsstämman eller den i 9 kap. 1 § 2 mom. avsedda sista anmälningsdagen, om inte en längre tid anges i bolagsordningen. Ett beslutsförslag angående bemyndigande för styrelsen skall innehålla de uppgifter som enligt 3 mom. skall nämnas i beslutet, och på hur ett beslutsförslag skall hållas tillgängligt, på kallelse till bolagsstämma och på meddelande till aktieägare skall tillämpas bestämmelserna i detta moment.


4 §

I ett privat aktiebolag kan bolagsstämmans beslut om förvärv av egna aktier eller om att bemyndiga styrelsen att besluta därom fattas enligt 9 kap. 13 §, om det i bolaget endast finns ett aktieslag som medför rösträtt och dessa aktier förvärvas i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav och till ett och samma pris. I ett publikt aktiebolag är ett motsvarande beslut och ett beslut angående förvärv av dessa aktier genom offentlig handel som avses i värdepappersmarknadslagen giltigt om det har fattats enligt 9 kap. 14 §.


9 kap.

Bolagsstämma

12 §

Anser styrelsen att en begärd upplysning inte kan lämnas till en aktieägare utan att bolaget åsamkas väsentligt men därav, skall styrelsen inom två veckor från bolagsstämman lämna bolagets revisorer den begärda upplysningen. Revisorerna skall inom en månad från bolagsstämman ge styrelsen ett skriftligt utlåtande om hur upplysningen påverkar revisionsberättelsen eller något annat utlåtande som revisorerna givit bolagsstämman. Angående hur utlåtandet skall hållas tillgängligt och ges iakttas i tillämpliga delar 3 kap. 9 § 2―4 mom. bokföringslagen (1336/1997). Utlåtandet skall utan dröjsmål sändas till den aktieägare som framställt frågan.


11 kap.

Bokslut och koncernbokslut

2 §

Bokslutet skall tillställas revisorerna minst en månad före ordinarie bolagsstämma.

6 §

Bundet eget kapital är aktiekapital, överkursfond, reservfond och uppskrivningsfond. Andra fonder är fritt eget kapital. Räkenskapsperiodens vinst och vinst från tidigare räkenskapsperioder anges särskilt såsom tillägg till det fria egna kapitalet samt räkenskapsperiodens förlust och förlust från tidigare räkenskapsperioder såsom avdrag från detsamma. Kapitallån tas upp som en särskild post under det egna kapitalet efter bundet och fritt kapital.

8 §

I resultaträkningen eller balansräkningen eller i bilagor till dem skall lämnas följande uppgifter:


3) i fråga om kapitallån de huvudsakliga lånevillkoren och den för lånet avtalade icke kostnadsförda räntan eller gottgörelsen av annat slag samt,


9 §

Bokslutet för ett publikt aktiebolag skall innehålla en finansieringsanalys. I ett privat aktiebolags bokslut skall ingå en finansieringsanalys, om minst två av de gränser som nämns i 3 kap. 9 § 2 mom. bokföringslagen har överskridits under såväl räkenskapsperioden som den omedelbart föregående räkenskapsperioden. I finansieringsanalysen skall redogöras för anskaffningen och användningen av medel under räkenskapsperioden.

9 a §

Om bolaget under räkenskapsperioden har erhållit eller avyttrat egna aktier eller aktier i moderbolaget, skall detta nämnas i verksamhetsberättelsen. I verksamhetsberättelsen skall i fråga om aktierna uppges

1) datum då aktierna har erhållits eller avyttrats,

2) orsakerna till att aktierna har erhållits eller avyttrats,

3) hur aktierna har erhållits eller avyttrats,

4) antal,

5) det sammanlagda nominella beloppet,

6) aktiernas relativa andel av aktiekapitalet och av det sammanräknade röstetalet för samtliga aktier,

7) vederlag som betalts för aktierna, samt

8) inverkan på fördelningen av ägandet och rösträtten i bolaget.


11 §

I verksamhetsberättelsen för moderbolag skall beträffande en koncern lämnas upplysningar som avses i 9 § 2 mom. samt 9 a §. I berättelsen skall dessutom anges det belopp av koncernens fria egna kapital som de till koncernen hörande bolagen enligt bolagsordningen skall överföra till det bundna egna kapitalet.


14 §

Ett bolag skall göra registeranmälan om bokslutet inom två månader från det resultaträkningen och balansräkningen fastställdes. Till anmälan skall fogas en kopia av revisionsberättelsen samt en styrelsemedlems eller verkställande direktörens skriftliga intyg om datum för fastställande av bokslutet och om bolagsstämmans beslut beträffande bolagets vinst eller förlust. Ett moderbolag skall dessutom göra registeranmälan om koncernbokslutet och koncernrevisionsberättelsen.

12 kap.

Vinstutdelning och annan användning av bolagets tillgångar

3 b §

Uppskrivningsfonden får användas endast för fondemission eller sådan överföring till aktiekapitalet som avses i 4 kap. 12 § 2 mom. Vid återföring av uppskrivning skall det kapital som avsatts till en fond i motsvarande mån minskas med det belopp som återförs. Om aktiekapitalet i ett bolag har höjts genom utnyttjande av en uppskrivningsfond och det kapital som avsatts till fonden inte kan minskas med det belopp som återförs, skall ett motsvarande belopp upptas som en minskning av det egna fria kapitalet.

14 kap.
Fusion och inlösen av minoritetsaktier
7 §

Till fusionsplanen skall i fråga om varje bolag som deltar i fusionen fogas

1) kopior av bokslutshandlingarna för de tre föregående räkenskapsperioderna eller, om bolagsstämman som beslutar om fusionen behandlar fastställande av bokslut, en kopia av bokslutshandlingarna för bokslutet i fråga och bokslut för de två föregående räkenskapsperioderna,

2) en kopia av ett mellanbokslut, som inte får vara äldre än tre månader och som har uppgjorts och granskats med iakttagande i tillämpliga delar av stadgandena och bestämmelserna om bokslut, om det har förflutit över sex månader från utgången av den räkenskapsperiod som det senaste bokslutet gäller till den bolagsstämma som beslutar om fusionen eller till utgången av den tid som det övertagande bolagets aktieägare förelagts enligt 9 § 3 mom. och bolagsstämman inte behandlar fastställande av bokslut,Denna lag träder i kraft den 15 maj 1998.

Bestämmelserna i 11 och 12 kap. tillämpas dock från ingången av den räkenskapsperiod då på det bokslut som skall upprättas över den tillämpas lagen den 30 april 1998 om ändring av bokföringslagen (300/1998).

RP 8/1998
EkUB 5/1998
RSv 27/1998

Helsingfors den 30 april 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.