292/1998

Given i Helsingfors den 24 april 1998

Förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995) 4 § 3 mom., 8 och 9 §, 10 § 4 mom., 12 och 19 §, 36 § 1 mom. samt 55 §,

av dessa lagrum 9 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 762/1996 och 36 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 673/1997, som följer:

4 §
Tekniska data

3. I fråga om mopeder, lätta fyrhjulingar och snöskotrar skall i registret införas de uppgifter som avses i 1 mom. e- och g-punkten samt de särskilda uppgifter som behövs. Dessutom skall i fråga om mopeder och lätta fyrhjulingar antecknas uppgifter om utväxlingsförhållandet samt förgasarens märke och modell.

8 §
Undantag från registreringsskyldigheten

1. Registreringsskyldigheten gäller inte

a) andra terrängfordon än snöskotrar,

b) motorredskap, byggda eller utrustade för skördebärgning eller väghållning, eller traktorer eller motorredskap som är avsedda att styras av gående,

c) släpvagnar som är avsedda att kopplas till motorcyklar, fordon i kategori L5, mopeder, lätta fyrhjulingar, traktorer, motorredskap eller terrängfordon,

d) släpanordningar, eller

e) slädar.

2. Fordon som har registrerats utomlands samt fordon med prov- eller förflyttningsskyltar får under de förutsättningar som bestäms i 46―56 § användas i Finland utan att de anmäls till registret.

3. Fordon som har registrerats i landskapet Åland får tillfälligt användas på annat håll i Finland utan att registreringsanmälan behöver göras.

9 §
Förutsättningar för den första registreringen

1. För den första registreringen av ett fordon förutsätts att

a) en utredning företes över att de skatter och avgifter som hänför sig till import, tillverkning eller överlåtelse av fordonet har betalts,

b) en tillbörlig skriftlig utredning över äganderätten till fordonet företes,

c) för fordonet tagits trafikförsäkring,

d) fordonet på tillbörligt sätt förhandsanmälts eller registreringsbesiktigats eller att för fordonet givits ett typregisterutdrag, samt att

e) i 2 kap. nämnda uppgifter i tillämpliga delar meddelas registret för anteckning.

2. Den utredning som avses i 1 mom. a-punkten behöver inte företes i samband med den första registreringen av ett fordon som har förhandsanmälts till registret.

3. Som tillbörlig utredning över äganderätten till en snöskoter, en moped eller en lätt fyrhjuling anses en anmälan om äganderätten, som skall vara undertecknad av den som gör registreringsanmälan.

10 §
Förutsättningar för omregistrering

4. Som tillbörlig utredning över äganderätten till en snöskoter, en moped eller en lätt fyrhjuling anses en anmälan om äganderätten, som skall vara undertecknad av den som gör registreringsanmälan.

12 §
Förutsättningar för godkännade av ändringsregistrering

1. För godkännade av ändringsregistrering av ett fordon förutsätts att

a) en tillbörlig utredning över äganderätten till fordonet företes och att

b) för fordonet tagits trafikförsäkring.

2. Om bilskattevillkor som ställts i samband med den första registreringen inte har uppfyllts omregistreras fordonet bara om skattemyndigheten ger sitt godkännande.

3. Som tillbörlig utredning över äganderätten till en snöskoter, en moped eller en lätt fyrhjuling anses en anmälan om äganderätten, som skall vara undertecknad av den som gör registreringsanmälan och av vilken framgår vilken dag som i registret skall antecknas som begynnelsedag för nämnda äganderätt.

19 §
Anmälningsskyldig

1. Ägaren till ett fordon skall föra en registreringsanmälan som gäller första registrering, omregistrering och avregistrering samt övergång av äganderätten eller tillfogande eller byte av innehavare. Fordonets förra ägare kan meddela den nya ägarens namn för anteckning i registret, om den nya ägarens adress och fordonets överlåtelsedatum samtidigt anmäls. Den förra ägaren till en snöskoter, moped eller lätt fyrhjuling behöver dock inte i detta sammanhang meddela den nya ägarens adress. Fordonets förra innehavare kan göra anmälan om avlägsnande av avteckningen om sitt innehav.

2. Andra registreringsanmälningar än sådana som avses i 1 mom. kan även göras av fordonets innehavare.

3. Registreringsanmälan skall undertecknas av den som gör anmälan. Den som överlåter fordonet och överlåtelsetagaren skall underteckna anmälan om övergång av äganderätten.

36 §
Registreringstecknens innehåll och registreringsskyltarnas färg

1. Registreringstecknen för fordon och färgerna på registreringsskyltarna är följande:

a) registreringsskyltarna för bilar, motorcyklar, mopeder, fordon i kategori L5, lätta fyrhjulingar samt släpvagnar upptar ett registreringstecken bestående av två eller tre bokstäver och ett högst tresiffrigt tal i svart på vit reflekterande botten,

b) museifordon kan ges registreringsskyltar som upptar ett i a-punkten avsett registreringstecken i vitt på svart botten,

c) registreringsskyltarna på tjänstebilar för främmande makters beskickningar och på bilar som tillhör medlemmar av beskickningarnas diplomatiska personal samt på bilar som tillhör någon som enligt vad utrikesministeriet bestämt jämställs med dem upptar bokstäverna CD och högst fyra av utrikesministeriet bestämda siffror i vitt på blå reflekterande botten. Registeringsskyltarna på andra tull- och skattefria bilar som tillhör en beskickning eller en medlem av dess personal upptar bokstaven C och högst fem av utrikesministeriet bestämda siffror i vitt på blå reflekterande botten,

d) på republikens presidents bil får i stället för registreringsskyltar finnas Finlands vapen, och

e) registreringsskyltar för snöskotrar, traktorer och motorredskap upptar ett registeringstecken bestående av ett högst tresiffrigt tal och högst tre bokstäver i svart på gul reflekterande botten.


55 §
Oregistrerade mopeder, lätta fyrhjulingar, motorcyklar, fordon i kategori L5 och motorslädar

1. En oregistrerad moped, en oregistrerad lätt fyrhjuling, en oregisterad motorcykel med en förbränningsmotor om högst 50 cm3, ett oregistrerat fordon i kategori L5 vars största konstruktiva hastighet är högst 50 km/h eller en oregistrerad motorsläde, som en utomlands fast bosatt person som fyllt 15 år för sitt tillfälliga behov har fört med sig till Finland får av sagda person användas här i landet i högst ett års tid eller, om tullmyndigheterna med stöd av de bestämmelser som avses i 51 § 1 mom. har beviljat fordonet skatte- eller tullfrihet för en bestämd tid, till utgången av denna tid.

2. Förutsättningar för användning av ett fordon som avses i 1 mom. är att

a) för fordonet har tecknats en trafikförsäkring som gäller i Finland och

b) fordonet är försett med sitt hemlands nationalitetsbeteckning.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1998.

Helsingfors den 24 april 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.