288/1998

Utfärdat i Helsingfors den 22 april 1998

Arbetsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen

Arbetsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut innehåller bestämmelser om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen och om grunderna för avgifterna för dem.

Med arbetsförvaltningen avses i detta beslut arbetsministeriet, riksförlikningsmännens byrå i anslutning till arbetsministeriet, regional- och lokalförvaltningen för arbetskraftsärenden, arbetskraftsinstitutet samt arbetsrådet.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka arbetsförvaltningen uppbär fasta avgifter som motsvarar självkostnadsvärdet är

1) Registrering av personalfonder 1 400 mk,

2) Registering av personalfonds stadgeändring 1 000 mk,

3) Andra ändringar i personalfondsregistret än sådana som nämns i 1 och 2 punkten 200 mk,

4) Utdrag ur personalfondsförteckningen 60 mk,

5) Utdrag ur personalfondsförteckningen och stadgarna 120 mk.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Sådana övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som arbetsförvaltningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) andra specialtjänster som gäller an-skaffning, val, användning och utvecklande av personal än de som nämns i 7 § 3 mom. förordningen om arbetskraftsservice (1251/1993),

2) uthyrning av personal,

3) särskilda meddelanden eller tillkännagivanden som publiceras i arbetsförvaltningens riksomfattande, regionala eller lokala informationsmedier,

4) överlåtelse av lokaler och anordningar som är i arbetsförvaltningens besittning till utomstående användare,

5) utbildnings-, utvecklings-, konsult- och andra sakkunnigtjänster,

6) överlåtande av användningsrätt till psykologiska test och andra metoder, datasystem, program eller motsvarande samt utlämnande av uppgifter ur datasystem med undantag av uppgifter i anslutning till avgiftsfri verksamhet,

7) information och rådgivning som gäller andra myndigheters och sammanslutningars prestationer och som främst betjänar verksamheten vid dessa,

8) inkvartering som arbetskraftsinstitutet erbjuder och andra tjänster som tillhandahålls i samband med kurser och som inte ansluter sig till genomförandet av arbetsförvaltningens årliga personalutbildningsprogram,

9) publikationer,

10) undersökningar, utredningar och statistiktjänster,

11) kontors- och ämbetsverkstjänster,

12) fotokopior och andra avskrifter samt

13) sändande av material vilket baserar sig på uppdrag, om detta inte ingår i priset för materialet.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1998 och gäller till den 31 december 2000.

Helsingfors den 22 april 1998

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Yngre regeringssekreterare
Heidi Haapanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.