269/1998

Utfärdat i Helsingfors den 8 april 1998

Statsrådets beslut om temporärt inkomststöd till jord- och trädgårdsproducenter 1998

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 7 § 1 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

För skapande av nya produktionsinriktningar inom de stödområden A och B som avses i statsrådets beslut om vissa stöd under övergångsperioden till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1998 (1144/1997) kan temporärt inkomststöd så som bestäms i detta beslut betalas med det anslag som i statsbudgeten anvisats för nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen.

Betalningen av ovan i 1 mom. avsett stöd grundar sig på ett 3- eller 5-årigt avtal mellan odlaren och staten.

År 1998 kan avtal ingås i fråga om ett belopp som på årsnivå orsakar en stödutgift på sammanlagt högst fem miljoner mark. Avtalen får under 1999―2003 orsaka utgifter på högst 20 miljoner mark.

2 §
Stödbeloppet

Stödet får vara högst lika stort som förlusten på grund av det inkomstdröjsmål som uppstår i begynnelseskedet av ny produktion. Stödet får årligen uppgå till högst 25 000 mark per lägenhet. Minimistödet är 10 000 mark per år.

3 §
Stödvillkor

Stöd som avses i detta beslut kan betalas till en sådan i Finland stadigvarande bosatt odlare som när avtalet ingås är under 60 år eller vars make eller sambo vid nämnda tidpunkt är under 60 år, vartill förutsätts att driftscentrum för den lägenhet som personen i fråga innehar är beläget inom ett stödområde som avses i detta beslut.

Ett villkor för beviljande av stöd är att odlaren inom ett stödområde som avses i detta beslut innehar minst tre hektar åker som nyttjas för jordbruk eller minst 0,5 hektar åker som nyttjas för trädgårdsproduktion på friland.

Stöd kan betalas till en sådan odlare som innehar en lägenhet vars produktionsinriktning är eller, före den nya produktionen, har varit mjölkproduktion eller annan nötkreatursskötsel, svinhushållning, fårskötsel, äggproduktion, fjäderfäköttproduktion, hästhushållning, växtodling eller trädgårdsodling eller annan produktion som berättigar till nationellt stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen. Erhållande av stöd förutsätter inte att stödtagaren avstår från den tidigare produktionen.

Om övergången till sådan i detta beslut avsedd ny produktion för vilken stöd kan beviljas har inletts under 1997, utgör det inte något hinder för erhållande av sådant stöd som avses i detta beslut eller för ingående av avtal.

4 §
Begränsningar för beviljande av stöd

I detta beslut avsett stöd kan inte betalas för täckande av sådana investerings-, produktutvecklings- eller marknadsföringskostnader som gäller ny produktion.

Stöd kan inte heller beviljas en sådan odlare som innehar en lägenhet som omfattas av ett avtal avsett i lagen om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion (1340/1996) eller av ett annat motsvarande avtal gällande produktionsminskning.

Stöd kan inte heller beviljas om odlaren övergår till ekologisk jordbruksproduktion eller blir skogsbruksföretagare.

5 §
Nyetablerad produktion

Den nyetablerade jordbruksproduktionen skall vara sådan att den inte ingår i jordbruk eller trädgårdsodling som omfattas av nationellt stöd. Den nyetablerade verksamheten skall ha lönsamhetsförutsättningar och utgöra en betydande del av lägenhetens omsättning före utgången av avtalsperioden.

6 §
Sökande och utbetalning av stöd

Utbetalningen av stöd grundar sig på ett skriftligt avtal mellan en odlare som byter produktionsinriktning och staten. Avtalen ingås för antingen tre eller fem år och stödet utbetalas årligen för den tid avtalet är i kraft.

I detta beslut avsett stöd söks, under den ansökningstid som jord- och skogsbruksministeriet fastställer, skriftligen hos landsbygdsavdelningen vid den arbetskrafts- och näringscentral inom vars område odlarens gårdsbruksenhets driftscentrum är beläget. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om sökande av stöd.

Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar om beviljandet av stöd och ingår på statens vägnar med odlaren ett avtal om ändring av produktionsinriktningen. Arbetskrafts- och näringscentralen betalar årligen ut stödet till odlaren.

7 §
Återkrav av stöd

Om odlaren inte iakttar det avtal som avses ovan i 1 § 2 mom. eller om odlaren när han ingick avtalet uppgivit vilseledande uppgifter, har arbetskrafts- och näringscentralen rätt att häva avtalet och återkräva det stöd som betalts ut.

8 §
Tillämpning av andra bestämmelser

Vid beviljande, betalning, återkrav, övervakning och ändringssökande skall lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992) iakttas.

9 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet kan meddela närmare föreskrifter om tillsynen över stöd som avses i detta beslut samt om den övriga verkställigheten av beslutet.

10 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 16 april 1998.

Helsingfors den 8 april 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.