251/1998

Given i Helsingfors den 3 april 1998

Lag om ändring av 49 kap. 1 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 49 kap. 1 § 1 mom. 6 punkten och 2 mom., sådana de lyder i lag 1010/1995, som följer:

49 kap.

Om kränkning av vissa immateriella rättigheter

1 §
Upphovsrättsbrott

Den som i förvärvssyfte i strid med upphovsrättslagen (404/1961) och så att gärningen är ägnad att åsamka innehavaren av den kränkta rätten betydande men eller skada, gör intrång i någon annans rätt till


6) en katalog, en tabell, ett program eller något annat sådant i upphovsrättslagen åsyftat arbete vari en stor mängd uppgifter har sammanställts eller en databas vars innehåll är sådant att det har krävts en väsentlig insats för att anskaffa, granska eller presentera det, eller


För upphovsrättsbrott döms också den som i förvärvssyfte, och så att gärningen är ägnad att åsamka innehavaren av den kränkta rätten betydande men eller skada, för spridning till allmänheten för in i landet ett utomlands framställt eller eftergjort exemplar av i 1 mom. avsedda verk eller fotografiska bilder eller grammofonskivor, filmer eller andra anordningar, på vilka tagits upp ljud eller rörliga bilder, eller kataloger, tabeller, program eller andra sådana arbeten i vilka en stor mängd uppgifter har sammanställts, eller databaser vars innehåll är sådant att det har krävts en väsentlig insats att anskaffa, granska eller presentera det, om han vet att framställningen eller eftergörandet har skett under sådana omständigheter att detta, om det skett i Finland, hade varit straffbart enligt 1 mom. eller 56 a § upphovsrättslagen.


Denna lag träder i kraft den 15 april 1998.

RP 170/1997
KuUB 2/1998
RSv 15/1998

Helsingfors den 3 april 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.