250/1998

Given i Helsingfors den 3 april 1998

Lag om ändring av upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/1961) 12 § 4 mom., 25 j § 4 mom. och mellanrubriken före 25 j §, mellanrubriken före 40 a §, 49 §, 56 a § 2 mom. och 64 § 7 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 12 § 4 mom., 25 j § 4 mom. och mellanrubriken före 25 j § och 64 § 7 mom. i lag 446/1995, mellanrubriken före 40 a § i lag 34/1991, 49 § i nämnda lagar 34/1991 och 446/1995 och 56 a § 2 mom. i lag 418/1993, samt

fogas till 25 j §, sådan den lyder i nämnda lag 446/1995, ett nytt 5 mom. och till 40 b §, sådan den lyder i nämnda lagar 34/1991 och 418/1993, ett nytt 3 mom. som följer:

12 §

Denna paragraf gäller inte datorprogram i maskinläsbar form, framställning av maskinläsbara exemplar av databaser i maskinläsbar form eller utförande av byggnadsverk.

Specialbestämmelser om datorprogram och databaser
25 j §

Den som har rätt att använda en databas får framställa exemplar av databasen och vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för tillgång till innehållet i databasen och för en normal användning av den.

Avtalsvillkor som inskränker användning enligt 2―4 mom. är ogiltiga.

Datorprogram och databaser
40 b §

Vad som i 1 och 2 mom. bestäms om datorprogram tillämpas på motsvarande sätt på databaser som skapats vid utförande av arbetsuppgifter som följer av ett arbetsförhållande eller ett tjänsteförhållande.

49 §

Den som har framställt

1) en katalog, en tabell, ett program eller ett annat dylikt arbete där ett stort antal uppgifter har sammanställts, eller

2) en databas vars innehåll är sådant att det har krävts en väsentlig insats för att anskaffa, granska eller presentera det,

har uteslutande rätt att förfoga över arbetets hela innehåll eller över en kvalitativt eller kvantitativt sett väsentlig del av det genom att framställa exemplar och göra det tillgängligt för allmänheten.

Rätten enligt 1 mom. gäller tills 15 år har förflutit efter det år då arbetet blev färdigt eller, om arbetet gjordes tillgängligt för allmänheten innan utgången av denna period, 15 år från det år då arbetet första gången gjordes tillgängligt för allmänheten.

Beträffande arbeten som avses i 1 mom. skall 2 § 2 och 3 mom., 8 och 9 §, 11 § 2 mom., 12 § 1, 2 och 4 mom., 13 §, 14 § 1 och 3 mom., 15―18 §, 19 § 1 och 2 mom., 22, 25 b―25 d, 25 f―25 i §, 25 j § 4 och 5 mom. samt 26 § tillämpas på motsvarande sätt. Om ett sådant arbete eller en del därav är föremål för upphovsrätt, kan denna rätt göras gällande.

Ett avtalsvillkor genom vilket den som framställt ett sådant offentliggjort arbete som avses i 1 mom. hindrar en behörig användare från att använda en kvalitativt eller kvantitativt sett oväsentlig del av innehållet för något som helst ändamål eller begränsar sådan användning är ogiltigt.

56 a §

Som upphovsrättsförseelse betraktas dock inte framställning för enskilt bruk av några få exemplar av ett datorprogram eller en databas i maskinläsbar form som utgivits eller varav exemplar har sålts eller annars varaktigt överlåtits med samtycke av upphovsmannen eller den som framställt databasen.

64 §

Vad 49 § 1 mom. 1 punkten föreskriver tillämpas på arbeten som första gången har utgivits i Finland. Vad 49 § 1 mom. 2 punkten föreskriver tillämpas på arbeten som har framställts av någon som är medborgare i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller någon som varaktigt bor i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vad 49 § 1 mom. 2 punkten föreskriver tillämpas också på arbeten som har framställts av ett sådant företag eller en sådan näringsidkare som har grundats enligt lagstiftningen i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har sin hemort, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhetsort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om ett sådant företag eller en sådan näringsidkare har endast hemort i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, tillämpas 49 § 1 mom. 2 punkten bara om verksamheten har verklig och fortlöpande förbindelse till ekonomin i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.Denna lag träder i kraft den 15 april 1998.

Lagen tillämpas också på verk som har skapats innan lagen träder i kraft, och på sådana i 49 § avsedda skyddsföremål som har framställts innan lagen träder i kraft.

Skyddsföremål som avses i 49 § och som har framställts efter den 31 december 1982 är skyddade till den 1 januari 2013.

På åtgärder som vidtagits samt på rättigheter som förvärvats och på avtal som ingåtts innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Exemplar av skyddsföremål som avses i 49 § och som innan denna lag träder i kraft har framställts enligt då gällande bestämmelser före lagens ikraftträdande får alltjämt spridas och visas offentligt. Upphovsrättslagens 19 § 2 mom. tillämpas dock enligt 49 § 3 mom. i denna lag även på exemplar av skyddsföremål som har framställts före denna lags ikraftträdande.

Den som före denna lags ikraftträdande, genom att framställa exemplar av ett sådant i 49 § avsett skyddsföremål som inte varit skyddat före ikraftträdandet, eller genom att göra sådant tillgängligt för allmänheten på ett sådant sätt som krävt avsevärda åtgärder, har börjat nyttja ett sådant skyddat föremål får utan hinder av bestämmelserna i lagen slutföra det påbörjade nyttjandet i sedvanlig och med tanke på användningen behövlig omfattning fram till utgången av 1999. Vad som ovan bestäms om slutförande av påbörjat nyttjande gäller även den som under motsvarande förhållanden har vidtagit avsevärda åtgärder för att framställa exemplar av ett skyddsföremål eller för att göra det tillgängligt för allmänheten. Exemplar som har framställts med stöd av dessa bestämmelser får alltjämt spridas och visas offentligt. På dem tillämpas dock bestämmelserna i 19 § 2 mom. enligt 49 § 3 mom.

RP 170/1997
KuUB 2/1998
RSv 15/1998

Helsingfors den 3 april 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.