243/1998

Utfärdat i Helsingfors den 2 april 1998

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om nordligt stöd för 1998 till idkare av jordbruk och trädgårdsodling

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, förutsatt att riksdagen beviljar medel för ändamålet,

ändrat i sitt beslut av den 10 december 1997 (1145/1997) 6 § 1 mom., 12 § 3 mom. och 14 § 1 och 4 mom. som följer:

6 §
Beloppet av nordligt produktionsstöd för mjölk

Nordligt produktionsstöd för mjölk betalas till högst följande belopp för mjölk som producenterna 1.4.―31.12.1998, de nämnda dagarna inberäknade, har sålt för marknadsföring eller som har sålts direkt till konsumenterna (mk/kg):

Region mk/kg
C1 0,32
C2 0,35
C2 norr och skärgården 0,44
C3-P1 0,61
C3-P2 0,71
C3-P3, P4 0,86
C4-P4 1,13
C4-P5 1,65

12 §
Stöd per djurenhet

Stödet betalas till högst följande belopp (mk/djurenhet):

Regioner C1 C2 C2 norr och skärgården C3 P1, P2 C3 P3, P4 C4 P4 C4 P5
dikor 680 730 1 180 1 630 1 630 2 730 2 730
tjurar, 6 mån. och över 1 550 1 600 2 050 2 500 2 500 3 600 3 600
tackor, getter 1 550 1 600 2 050 4 000 4 600 5 700 7 300
svin 841 862 1 382 1 382 1 382 1 812 1 812
hönor 693 720 1 240 1 650 1 650 2 850 2 850
övriga fjäderfän 585 610 1 150 1 550 1 550 2 750 2 750
14 §
Stöd för lagring av trädgårds- produkter

Stöd betalas för det lagerutrymme som stödtagaren innehar under tiden 1.10― 31.12.1998 och som används till lagring av inhemska frilandsgrönsaker och äpplen så, att betalningsgrunden är genomsnittet av den lagervolym som är i bruk under tiden oktober―december. Stöd betalas till högst följande belopp för 1998 års skörd:

mk/m3
maskinellt kylda lager 100
övriga lager 67

Det sammanlagda stödbeloppet är högst 6,8 miljoner mark. Om det stödbelopp som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider det ovan nämnda maximibeloppet, beslutar jord- och skogsbruksministeriet om en stödsänkning. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om kriterierna för fastställande av det stödberättigande lagerutrymme som är i bruk.Detta beslut träder i kraft den 8 april 1998.

Helsingfors den 2 april 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.