242/1998

Utfärdat i Helsingfors den 2 april 1998

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om vissa stöd under övergångsperioden till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1998

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, förutsatt att riksdagen beviljar medel för ändamålet,

ändrat 6 § 2 mom., 7 § 1 mom., 9 § 2 och 4 mom., 11 § 1 och 6 mom., 12 § 3 och 8 mom., 14 § 1 mom. och 15 § 1 mom. i sitt beslut av den 10 december 1997 (1144/1997) som följer:

6 §
Beloppet av produktionsstöd för mjölk

Produktionsstöd betalas till följande belopp för mjölk som producenterna 1.4―31.12.1998, de nämnda dagarna inberäknade, har sålt för marknadsföring eller som har sålts direkt till konsumenterna:

Region mk/kg
Yttre skärgården, regionerna A och B 0,52
Åland, utom yttre skärgården 0,51
Regionerna A och B, utom Åland och yttre skärgården 0,42
Yttre skärgården, region C 0,27
Region C, utom yttre skärgården 0,22

7 §
Beloppet av produktionsstöd för växtodling

Produktionsstöd för växtodling betalas till följande belopp för produkter som producenterna har sålt för marknadsföring skördeåret 1998/99:

Produkt mk/kg
sockerbeta 0,024
stärkelsepotatis 0,013
maltkorn 0,09
vete 0,13
råg 0,13

9 §
Hektarstöd

Maximibeloppen av stödet för trädgårdsprodukter på friland är följande:

Produkt mk/ha
lök, region A 4 945
lök, region B 4 690
lök, region C 4 370
övriga grönsaker, region A 2 410
övriga grönsaker, region B 2 155
övriga grönsaker, region C 1 835
bär, region A 1 480
bär, regionerna B och C 1 000
äpplen 1 480

Stöd till frilandsträdgårdsproducenter betalas så, att det sammanlagda stödbeloppet för rotfruktsproduktionen är högst 7,5 miljoner mark, för lökproduktionen högst 4,0 miljoner mark, för den övriga frilandsgrönsaksproduktionen högst 10,0 miljoner mark, för bärproduktionen högst 6,1 miljoner mark och för äppelproduktionen högst 0,6 miljoner mark.


11 §
Stöd för växthusproduktion

Stöd för växthusproduktion betalas till högst följande belopp enligt produktionsarealen för tomat, gurka, sallat, dill, persilja, snittblommor, snittgrönt, gruppväxter och sådana prydnadsväxter som odlas i kruka inomhus samt enligt produktionsarealen för frilandsgurka, kinakål och paprika (mk/m2):

Växthus Regionerna A och B Region C
odlingssäsongen 7 mån. eller över 65 43
odlingssäsongen åtminstone 2 mån. men under 7 mån. 33 22

Det sammanlagda stödbeloppet är högst 189 miljoner mark år 1998.


12 §
Stöd som betalas per djur

Stöd betalas per djur till högst följande belopp:

Regionerna A och B mk Region C mk
dikor 486 350
suggor 1 214 625
broilermoderhönor 45,80 30,60
moderdjur av kalkon, gås och anka 60,20 45,00
hägnade moderdjur av fasan och and 52,60 45,00
getter för mjölkproduktion 1 275 821

På basis av antalet suggor betalas stöd till ett belopp av högst 156 miljoner mark, och på basis av antalet värphöns betalas stöd till ett belopp av högst 77 miljoner mark. Om de stödbelopp som beräknas utgående från de godtagbara ansökningarna överskrider de nämnda maximibeloppen, beslutar jord och skogsbruksministeriet om en stödsänkning.


14 §
Stöd för slaktade djur

För slaktade djur, som levereras till slakt 1.4―31.12.1998, de nämnda dagarna inberäknade, betalas stöd per slaktat djur eller djurmängd till högst följande belopp:

1) svin, tjurar, kvigor, kor och får

Yttre skärgården
Regionerna A och B Region C
svin 181 124
tjurar 11―14 mån. 1 402 700
kvigor 12 mån. och över 1 402 700
tjurar minst 15 mån. 2 319 1 063
tjurar minst 15 mån., köttraser och korsningar 2 834 1 300
får 282 169
Åland, utom yttre skärgården
svin 174
tjurar 11―14 mån. 922
kvigor 12 mån. och över 922
tjurar minst 15 mån. 1 608
tjurar minst 15 mån., köttraser och korsningar 1 966
får 203
Den övriga A- och Bregionen Den övriga C- regionen
svin 170 104
tjurar 11―14 mån. 830 388
kvigor 12 mån. och över 830 388
tjurar minst 15 mån. 1 447 793
tjurar minst 15 mån., köttraser och korsningar 1 768 970
kor 112
får 183 107

2) övriga djur (hela landet)

Regionerna A och B Region C
broilrar (100 djur) 169 125
hägnade fasaner (100 djur) 144 102
hägnade änder (100 djur) 144 102
vaktlar (100 djur) 16 16
kalkoner (10 djur) 98 67
ankor (10 djur) 35 25
gäss (10 djur) 65 46

15 §
Lagringsstödets belopp

Stöd betalas i regionerna A och B för det lagerutrymme som stödtagaren innehar 1.10.―31.12.1998 och som används till lagring av inhemska frilandsgrönsaker och äpplen så, att betalningsgrunden är genomsnittet av den lagervolym som är i bruk under tiden oktober―december. Stöd betalas för 1998 års skörd till högst följande belopp:

mk/m3
maskinellt kylda lager 100
övriga lager 67


Detta beslut träder i kraft den 8 april 1998.

Helsingfors den 2 april 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.