223/1998

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 27 mars 1998

Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956) 3 a § 2 mom. 2 punkten, 14 b § 3 mom., [ Den märkta texten har rättat (1998), Originaltexten lydde: 14 b § 1 mom., ] 15 b § 2 mom., 16 § 3 mom., 20 § 1 mom. och 22 a § 5 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 a § 2 mom. 2 punkten i lag 1295/1996, 14 b § 3 mom. [ Den märkta texten har rättat (1998), Originaltexten lydde: 14 b § 1 mom. 3 punkten och 2 mom. ] i lag 1595/1993, 15 b § 2 mom. i lag 102/1990, 16 § 3 mom., 20 § 1 mom. och 22 a § 5 mom. i lag 1745/1995, samt

fogas till 14 §, sådan den lyder i nämnda lag 1595/1993, ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. och det nuvarande 3 mom. blir 3 och 4 mom., till 16 §, sådan den lyder i nämnda lag 1745/1995, ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom., och till 22 a §, sådan den lyder i nämnda lag 1745/1995, ett nytt 5 mom., varvid det ändrade 5 mom. blir 6 mom., som följer:

3 a §

För den del av pensionen enligt denna lag som motsvarar minimipensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare och för rehabiliteringspenningen ansvarar pensionskassan på följande sätt:


2) för invaliditetspension som har beviljats med tillämpning av 12 a § och för 30/100 av beloppet av sådan arbetslöshetspension som har beviljats med tillämpning av 12 a §, i dessa pensioner även inbegripet de pensionsdelar som betalas enligt lagen om pension för arbetstagare och lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962), dock inte ett pensionsbelopp enligt 16 § 4 mom. eller 22 a § 6 mom. i denna lag, vilket beräknats med tillämpning av 12 a §, och varken tillägg enligt 25 a eller 15 d § eller med stöd av 18 § efter pensionens begynnande, i fråga om arbetslöshetspensionen dock efter den tidpunkt för arbetslöshetens början som avses i 15 e §, företagna förhöjningar, samt för den del av rehabiliteringspenningen som motsvarar det minimipensionsskydd enligt lagen om pension för arbetstagare som på ovan nämnt sätt bestäms utgående från en med tillämpning av 12 a § beviljad invaliditetspension svarar pensionskassan ensam; dessutom ansvarar pensionskassan för det belopp av pension eller rehabiliteringspenning som enligt de grunder som vederbörande ministerium har givit särskilt har överförts på den del som pensionskassan svarar för enligt 12 a § 5 mom. lagen om pension för arbetstagare, samt


14 b §

Berättigad till deltidspension är arbetstagare som har fyllt 58 men inte 65 år och övergått till deltidsarbete, förutsatt att


8) hans förvärvsinkomst har nedgått så att hans förvärsinkomst av deltidsarbete som avses i 5 eller 6 punkten utgör minst 35 och högst 70 procent av de sammanräknade stabiliserade förvärvsinkomsterna av förvärvsarbete som nämns i 2 punkten; minskningen i arbetstiden får dock inte väsentligt skilja sig från nedgången i förvärvsinkomtserna.

Arbetstagaren anses ha i 1 mom. 2 punkten nämnt förvärvsarbete på heltid, om hans arbetstid har varit lika lång som den i respektive bransch normalt tillämpade maximala arbetstiden för arbetstagare på heltid, eller om arbetstagaren samtidigt har två eller flera i 1 mom. 2 punkten nämnda förvärvsarbeten och hans sammanlagda arbetstid är minst 35 timmar i veckan.

När deltidspensionen fastställs, betraktas som stabiliserad förvärvsinkomst den pensionsgrundande lönen i det arbetsförhållande, på grundval av vilket vid fastställandet av pension skulle beaktas den återstående tiden till pensionsåldern, om arbetstagaren vid den tidpunkten då deltidspensionen börjar hade blivit arbetsoförmögen. Om sådant avbrott i arbetsförhållande som avses i 11 § 6 mom. tillämpas på arbetsförhållandet, anses arbetsförhållandet dock ha fortgått utan avbrott när deltidspension fastställs.


15 b §

Om en efterlevande make är född före den 1 juli 1955, förutsätter efterlevandepension en minimiålder av 35 år i stället för den ålder av 50 år som nämns i 1 mom. Vad som här bestäms gäller inte en tidigare make till förmånslåtaren.


16 §

Deltidsarbete som utförs vid sidan av deltidspension utökar pensionen på det sätt som bestäms ovan.

Ålderdoms- eller invaliditetspensionen för en arbetstagare som uppburit deltidspension utökas med ett belopp som för varje månad under vilken arbetstagaren har fått deltidspension är 1/8 procent av den pensionsgrundande lönen. Som pensionsgrundande lön beaktas härvid den skillnad i förvärvsinkomsterna enligt 16 g § 1 mom. på grundval av vilken arbetstagarens deltidspension första gången har fastställts. Om med pension för deltidsarbete som utförts vid sidan av deltidspension sammanräknas pension som intjänas för återstående tid enligt 12 a §, intjänas pension för denna tid i enlighet med 22 a § 3 mom. även för den skillnad i förvärvsinkomsterna som avses ovan.

20 §

De pensioner som fastställts separat för varje arbetsförhållande sammanräknas. Maximibeloppet av ålderdoms- och invaliditetspension är dock 50 procent av arbetstagarens genomsnittliga månadslön beräknad på grundval av de sammanlagda lönerna för hans olika arbetsförhållanden under de tio sista sjötjänståren. Då den genomsnittliga månadslönen fastställs, beaktas de tio sista urvalsåren enligt 16 a § 1 mom. på grundval av vilka pensionslönen för arbetsförhållandena har fastställts. När den genomsnittliga månadslönen fastställs, beaktas dock inte sådana sjötjänstår, för vilka arbetstagaren har betalts deltidspension enligt 14 b §. Om ovan nämnda genomsnittliga månadslön är väsentligt lägre eller högre än den lön som den försäkrade har uppburit för sjömansarbete under en så lång tid att den högre eller lägre lönen kan anses stabiliserad, beaktas såsom genomsnittlig månadslön den genomsnittliga arbetsförtjänst som han skulle ha haft om någon förändring inte hade inträffat. Har pensionen dock fastställts enligt 17 eller 22 a §, är pensionens maximibelopp 60 procent av den samordningsgrund som avses i 8 § lagen om pension för arbetstagare.


22 a §

Deltidsarbete som utförs vid sidan av deltidspension utökar pensionen på det sätt som bestäms ovan.

Ålderdoms- eller invaliditetspensionen för en arbetstagare som har uppburit deltidspension utökas med ett belopp som för varje månad under vilken arbetstagaren har fått deltidspension är 1/8 procent av den pensionsgrundande lönen. Som pensionsgrundande lön beaktas härvid den skillnad i förvärvsinkomsterna enligt 16 g § 1 mom. på grundval av vilken arbetstagarens deltidspension första gången har fastställts. Om med pension för deltidsarbete som utförts vid sidan av deltidspension sammanräknas pension som intjänas för återstående tid enligt 12 a §, intjänas pension för denna tid i enlighet med 3 mom. även för den skillnad i förvärvsinkomsterna som avses ovan.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1998.

Lagens 16 § 4 mom. och 22 a § 6 mom. tillämpas på deltidspension som börjat den 1 januari 1994 eller därefter.

RP 13/1998
ShUB 5/1998
RSv 26/1998

Helsingfors den 27 mars 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.