200/1998

Given i Helsingfors den 20 mars 1998

Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) 165 §,

sådan den lyder delvis ändrad i lag 610/1995, samt

fogas till lagen en ny 66 §, i stället för den 66 § som upphävts genom lag 945/1994, och till lagen en ny 165 a § som följer:

66 §

En försäkringskassas revisor skall utan dröjsmål till social- och hälsovårdsministeriet anmäla sådana omständigheter och beslut som gäller försäkringskassan och som han i sitt uppdrag fått kännedom om och som kan anses

1) bryta mot de av social- och hälsovårdsministeriet fastställda reglerna eller grunderna för försäkringskassan eller mot lagstiftningen om bedrivande av försäkringskasseverksamhet,

2) äventyra försäkringskassans fortsatta verksamhet, eller

3) leda till en anmärkning i revisionsberättelsen eller ett nekande utlåtande angående fastställandet av bokslutet.

En försäkringskassas revisor är även skyldig att till social- och hälsovårdsministeriet anmäla sådana i 1 mom. avsedda omständigheter och beslut som han får kännedom om när han utför sitt uppdrag i en sammanslutning som än delägare i försäkringskassan och där han är revisor.

En revisor som handlat i god tro blir inte ansvarig för ekonomisk skada som åtgärder enligt denna paragraf eventuellt orsakar.

165 §

Den som vid fullgörande av uppdrag enligt denna lag eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den eller såsom medlem av något annat kassaorgan än ett sådant som anges i denna lag eller med stöd av 2 mom. har fått veta något om kassans eller någon annans ekonomiska ställning eller affärseller yrkeshemlighet eller om någons hälsotillstånd är skyldig att hålla det hemligt, om inte den till vars förmån tystnadsplikten gäller ger sitt samtycke till att saken röjs.

Utan hinder av 1 mom. har social- och hälsovårdsministeriet rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikten till

1) åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott,

2) finansinspektionen och andra finska myndigheter som övervakar finansmarknaden, samt till

3) finska myndigheter som enligt någon annan lag har rätt att få ovan nämnda uppgifter.

Utan hinder av 1 mom. har en försäkringskassa rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikten till finska åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott samt till myndigheter som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten. Uppgifter som berör hälsotillstånd kan dock överlämnas enbart till åklagar- och förundersökningsmyndighet för förhindrande och utredning av bedrägeribrott som riktar sig mot en försäkrings- eller pensionsanstalt samt för väckande av åtal för ett sådant brott.

Utöver vad som bestäms i 2 mom. får social- och hälsovårdsministeriet använda uppgifter som omfattas av tystnadsplikten enligt denna paragraf endast för att

1) kontrollera att förutsättningarna för att inleda försäkringsrörelse är uppfyllda,

2) övervaka försäkringskassans verksamhet, särskilt den försäkringstekniska ansvarsskulden, solvensställningen, förvaltningsoch bokföringsförfarandet samt den interna revisionen,

3) förelägga sanktioner, samt för att

4) bemöta besvär som anförts över ministeriets beslut.

En kassa skall utan hinder av 1 mom. på begäran av en utmätningsman uppge beloppet av pensioner och andra utkomstskyddsförmåner som den betalar ut samt vilka andra inrättningar som veterligen betalar sådana förmåner till förmånstagaren.

165 a §

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 165 § 1 mom. döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. strafflagen, om inte gärningen skall bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller strängare straff för den föreskrivs på något annat ställe i lag än i 38 kap. 1 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1998.

RP 228/1997
ShUB 3/1998
RSv 3/1998

Helsingfors den 20 mars 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.