191/1998

Utfärdat i Helsingfors den 12 mars 1998

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om vissa stöd under övergångsperioden till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1998

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

ändrat 4 § 2 mom. och 8 § i sitt beslut av den 10 december 1997 (1144/1997) som följer:

4 §
Stödvillkor

Betalningen av arealbaserade stöd, stöd enligt djurantalet och stöd enligt antalet djurenheter förutsätter att stödtagaren den 29 maj 1998 i egenskap av ägare eller arrendator eller med stöd av nyttjanderätt som baserar sig på besittningsavtal enligt lagen om renskötsellägenheter (590/1969), testamente eller någon annan åtkomsthandling besitter den åker som år 1998 används vid idkande av jordbruk eller trädgårdsodling. Vid generationsväxling och andra förändringar i besittningsrätten som gäller hela lägenheten samt vid överföringar i besittningen gällande enskilda basskiften godkänns som besittningstidpunkt för en åker även en senare tidpunkt på grunder som jord- och skogsbruksministeriet närmare fastställer. Förutsättningen för betalning av stöd för växthusproduktion är att stödtagaren den 15 maj 1998 på ovannämnda sätt besitter det växthus som används för idkande av jordbruk eller trädgårdsodling år 1998. Den odlade åkern skall omfatta minst tre hektar. Som odlad åker betraktas även sådan åker som ligger i träda enligt EU:s stödsystem för jordbruksgrödor. Stöd för trädgårdsproduktion på friland kan dock betalas, om den odlade åkerarealen i fråga om dessa grödor är minst en halv hektar. Minimiarealen för ett jordsbruksskifte som kan stödas är en ar.


8 §
Den åkerareal som utgör grund för stödet

Grunden för hektarstödet och stödet för unga odlare är den åkerareal som producenten besitter den 29 maj 1998 och som under växtperioden 1998 används till odling av åker- eller trädgårdsgrödor. Stöd betalas inte för sådan åker som omfattas av en förbindelse enligt 6 § 2 mom. 3 punkten lagen om avträdelsepension (16/1974), 9 § lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) eller för vilken ett avtal om nedläggelse av odling av åkerväxter är i kraft enligt lagen om balansering av lantbruksproduktionen (1261/1989) eller motsvarande tidigare lagstiftning eller för vilken betalas röjningsbidrag för äppelträd.

Med avvikelse från 1 mom. kan stöd betalas för en åker som omfattas av ett år 1992 mellan staten och en odlare ingått avtal om minskad lantbruksproduktion för viss tid, vars giltighetstid löper ut under innevarande år, under förutsättning att odlaren inte har odlat åkern under de sex växtperioder som förutsätts i avtalet.

Stöd kan betalas endast för en produktionsareal som brukas åtminstone med den odlingsintensitet som är normal på orten. Jordoch skogsbruksministeriet kan meddela närmare föreskrifter om godtagbara odlingsmetoder.


Detta beslut träder i kraft den 18 mars 1998.

Helsingfors den 12 mars 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.