176/1998

Utfärdat i Helsingfors den 10 mars 1998

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ansökningstider år 1998 för bidrag som helt eller delvis finansieras av Europeiska gemenskapen

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994) samt 52 § 2 mom. lagen den 22 december 1994 om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/1994) beslutat:

1 §
Tjurar och kastrerade tjurar

Den andra ansökningsomgången för ansökan om tjurbidrag och bidrag för kastrerade tjurar börjar den 14 april 1998. Ansökan om bidrag skall inlämnas senast den 30 april 1998.

Den tredje ansökningsomgången för ansökan om tjurbidrag och bidrag för kastrerade tjurar börjar den 10 augusti 1998. Ansökan om bidrag skall inlämnas senast den 28 augusti 1998.

Den fjärde ansökningsomgången för ansökan om tjurbidrag och bidrag för kastrerade tjurar börjar den 9 november 1998. Ansökan om bidrag skall inlämnas senast den 27 november 1998.

2 §
Blanketter för ansökan om tjurbidrag och bidrag för kastrerade tjurar

Vid ansökan om tjurbidrag används jordoch skogsbruksministeriets blankett nr 105 för år 1998 eller en datautskrift som uppfyller de krav som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt särskilt.

Vid ansökan om bidrag för kastrerade tjurar används jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 105C för år 1998 eller en datautskrift som uppfyller de krav som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt särskilt.

3 §
Tackor

Perioden för ansökan om bidrag per tacka börjar den 9 mars 1998. Ansökan skall inlämnas senast den 27 mars 1998.

Vid ansökan om bidrag per tacka skall jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 107 för år 1998 användas.

4 §
Dikor

Perioden för ansökan om dikobidrag börjar den 8 juni 1998. Ansökan skall inlämnas senast den 30 juni 1998.

Vid ansökan om dikobidrag används jordoch skogsbruksministeriets blankett nr 106 för år 1998 eller en datautskrift som uppfyller de krav som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt särskilt.

5 §
Arealstöd

Ansökan om arealstöd enligt stödsystemet för jordbruksgrödor och om därtill ansluten trädesersättning, ansökan om stöd för kompensation av varaktiga naturbetingade nackdelar, nedan kompensationsbidrag, och ansökan om miljöbasstöd för jordbruket skall inlämnas senast den 29 maj 1998.

Vid ansökan används jord- och skogsbruksministeriets blanketter 101A, 101B, 102A, 102B och 102C för år 1998 eller en datautskrift som uppfyller de krav som jordoch skogsbruksministeriet har fastställt särskilt.

Om jordbrukaren ansöker om djurbaserat kompensationsbidrag, kan han ange det djurantal som ersättningen baserar sig på tidigast den 1 april och senast den 30 april 1998. Anmälan skall göras på jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 134. Jordbrukaren skall härvid senast den 29 maj 1998 returnera de egentliga i 2 mom. avsedda blanketterna för ansökan om kompensationsbidrag.

6 §
Anmälan om såningsarealer

Då det gäller ändringar i odlingsarealen skall anmälan om såningsarealer inlämnas senast den 15 juni 1998.

Vid anmälan om såningsarealer används jord- och skogsbruksministeriets blankett nr 117 för år 1998 eller en datautskrift som uppfyller de krav som jord- och skogsbruksministeriet har fastställt särskilt.

7 §
Inlämnande av ansökningar

Ansökningarna skall inlämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Om lägenheten saknar ett driftscentrum, skall ansökan lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där huvuddelen av lägenhetens åkrar är belägna.

En ansökan som anländer med post anses har inlämnats i tid om den postförsändelse som innehåller ansökan är poststämplad den sista ansökningsdagen och är riktad till behörig landsbygdsnäringsmyndighet.

8 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten av detta beslut.

9 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 18 mars 1998. Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 10 mars 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.