137/1998

Given i Helsingfors den 20 februari 1998

Förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten

På föredragning av försvarsministern

ändras i förordningen den 20 juli 1992 om försvarsmakten (667/1992) 35 § 1 mom. 1 och 4 punkten, 37 § 3 mom., 47 § 2 mom. 2 och 6 punkten, 49 §, 50 § 1 mom. 1 och 3 punkten, 51 § 1 mom., 54 § 1 mom. 1 punkten och 56 § 1 mom. 2 och 4 punkten,

av dessa lagrum 35 § 1 mom. 1 och 4 punkten, 47 § 2 mom. 2 och 6 punkten, 50 § 1 mom. 1 och 3 punkten, 54 § 1 mom. 1 punkten och 56 § 1 mom. 2 och 4 punkten sådana de lyder i förordning 1303/1996, som följer:

35 §

Vid försvarsmakten finns

1) officerstjänster, till vilka hör tjänsterna som kommendör för försvarsmakten, chef för huvudstaben, general, amiral, överste, kommodor, överstelöjtnant, kommendör, major, kommendörkapten och yngre officer samt institutofficerstjänster, till vilka hör grundtjänst för institutofficer och högre tjänst för institutofficer samt tjänster för innehavare av militär specialtjänst,


4) tjänster som apoteksföreståndare, assistentläkare, assessor, ADB-chef, veterinär, specialläkare, specialforskare, tandläkare, fastighetschef, bibliotekarie, chefbibliotekarie, matematiker, museichef, avdelningsföreståndare, avdelningsläkare, avdelningschef, professor, provisor, psykolog, försvarsmaktens överveterinär, sprängämnesinspektör, sjukhuskemist, chef för krigsarkivet, militärjurist, biträdande överläkare vid militärsjukhus, överläkare vid militärsjukhus, byråchef, forskare, forskningschef, äldre lektor, övertranslator och överinspektör.


37 §

Av kommendören för försvarsmakten och chefen för huvustaben fordras behörighet för generals- eller amiralstjänst.

47 §

Dessutom fordras


2) av forskningschef och avdelningsföreståndare för tjänsten lämplig doktorsexamen samt förtrogenhet med forsknings- och försöksverksamhet och ledningen därav,


6) av chefen för krigsarkivet för tjänsten lämplig doktorsexamen och god kännedom om arkivområdet eller för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och högre arkivexamen samt god erfarenhet av arkivverksamhet och kännedom om arkivområdet, samt


49 §

Forskningschefen och avdelningsföreståndaren har titeln professor och chefen för krigsarkivet titeln arkivråd.

50 §

Till tjänsterna vid försvarsmakten utnämns

1) kommendören för försvarsmakten, chefen för huvudstaben, general, amiral, försvarsmaktens chefsingenjör, försvarsmaktens överläkare, fältbiskop, assessor och forskningschef av republikens president på framställning av statsrådet,


3) professor, avdelningsföreståndare och chefen för krigsarkivet av försvarsministeriet,


51 §

Huvudstaben ledigförklarar tjänsterna som forskningschef, avdelningsföreståndare, överläkare och biträdande överläkare vid militärsjukhus, specialläkare, avdelningsläkare, apoteksföreståndare, chef för krigsarkivet, avdelningschef, byråchef, chefbibliotekarie, sprängämnesinspektör, matematiker, museichef och specialforskare.


54 §

Tjänstemännen förordnas till sina uppgifter av den utnämnande myndigheten på framställning eller föredragning enligt 50 § 1 mom., dock så att

1) innehavaren av en uppgift som motsvarar tjänsten som överste eller kommodor förordnas av republikens president på framställning av statsrådet, om den som förordnas till uppgiften har brigadgenerals eller flottiljamirals militära grad eller i samband med förordnandet föreslås bli befordrad till en sådan militär grad,

56 §

Avgångsåldern för en tjänsteman är 65 år, dock med följande undantag


2) i fråga om tjänsten som chef för huvudstaben, general, amiral, överste, kommodor, försvarsmaktens chefsingenjör, försvarsmaktens överläkare, fältbiskop, militäröveringenjör och militäröverläkare 60 år,


4) i fråga om uppgifter som förutsätter flygarutbildning, för tjänsten som general 55 år, tjänsten som överste 52 år, tjänsten som överstelöjtnant 50 år och övriga tjänster 45 år.



Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1998.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 20 februari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.