123/1998

Utfärdat i Helsingfors den 12 februari 1998

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om EEG-typgodkännande av traktorer

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

ändrat 1 § 2 mom.samt 3, 4, 7, 8 och 10 § i sitt beslut av den 22 december 1993 om EEG-typgodkännande av traktorer (1412/1993) samt

fogat ett nytt 4 mom. till 1 § som följer:

1 §

Detta statsrådsbeslut skall endast tillämpas på traktorer som definieras i 1 mom. och som är försedda med luftfyllda däck, har minst två axlar och är konstruerade för en hastighet mellan 6 och 40 km/h.


Med typgodkännandemyndighet avses i detta beslut det ministerium som svarar för arbetarskyddet och tillsynen över det eller en av ministeriet förordnad myndighet.

3 §

Typgodkännandemyndigheten skall godkänna alla traktortyper som uppfyller följande krav:

1) traktortypen skall överensstämma med uppgifterna i informationsdokumentet, och

2) traktortypen skall uppfylla de kontrollkrav som anges i mallen för typgodkännandeintyget enligt 1 § 3 mom.

De kontroller som avses i 1 mom. utförs i en för detta ändamål behörig inrättning.

Om typgodkännandemyndigheten har beviljat typgodkännande skall den i den mån det är nödvändigt och vid behov i samarbete med de behöriga myndigheterna i de andra EES-medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att kontrollera att de serietillverkade exemplaren överensstämmer med den typgodkända traktortypen. Denna kontroll genomförs med stickprov.

Typgodkännandemyndigheten skall utfärda ett fullständigt ifyllt typgodkännandeintyg för varje traktortyp som den godkänner.

4 §

Typgodkännandemyndigheten skall inom en månad till de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna sända en kopia av informationsdokumentet och godkännandeintyget för varje traktortyp som den godkänner eller vägrar att godkänna. Tillverkaren eller dennes representant i registreringslandet skall för varje traktor som tillverkats enligt den godkända typen utfärda ett intyg om överensstämmelse enligt mallen i bilaga III.

7 §

Om typgodkännandemyndigheten finner att ett antal traktorer som åtföljs av ett intyg om överensstämmelse för en traktortyp som typgodkännandemyndigheten har godkänt inte överensstämmer med den godkända typen, skall typgodkännandemyndigheten vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de serietillverkade exemplaren överensstämmer med den godkända typen.

Typgodkännandemyndigheten skall underrätta de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater om de åtgärder som nämns i 1 mom. och som kan leda till att EEG-typgodkännandet återkallas.

Typgodkännandemyndigheten skall inom en månad underrätta de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna om en återkallelse av ett EEG-typgodkännande.

Om en behörig myndighet i en annan medlemsstat underrättar typgodkännandemyndigheten om att de traktorer som typgodkännandemyndigheten har godkänt inte överensstämmer med EEG-typgodkännandet, skall typgodkännandemyndigheten vidta åtgärder i enlighet med 1 mom.

8 §

Om det framkommer att traktorer av en viss typ kan utgöra en säkerhetsrisk i trafiken eller arbetet trots att de åtföljs av ett i behörig ordning utfärdat intyg om överensstämmelse, kan vederbörande ministerium för en tid av högst sex månader förbjuda att dessa traktorer registreras, saluförs, tas i bruk och används i Finland. De andra medlemsstaterna och Europeiska gemenskapernas kommission skall omedelbart underrättas om dylika beslut samt om skälen för dessa.

10 §

Det ministerium som svarar för arbetarskyddet och tillsynen över det utfärdar vid behov närmare bestämmelser om verkställigheten av detta beslut.


Detta beslut träder i kraft den 1 april 1998.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG, EGT nr L 277, 10.10.1997, s. 24

Helsingfors den 12 februari 1998

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Konsultativ tjänsteman
Leo Suomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.