122/1998

Given i Helsingfors den 13 februari 1998

Förordning om skydd för miljön i Antarktis

På föredragning av miljöministern föreskrivs med stöd av lagen den 18 oktober 1996 om skydd för miljön i Antarktis (28/1998)

1 kap

Miljökonsekvensbedömning

1 §

I en konsekvensbeskrivning som gäller preliminär miljökonsekvensbedömning enligt 8 § lagen om skydd för miljön i Antarktis (28/1998) skall i behövlig utsträckning anföras

1) uppgifter om verksamhet enligt lagens 3 § 3 punkt samt om verksamhetens ändamål, placering, varaktighet och intensitet samt

2) alternativa sätt att genomföra verksamheten och effekterna av dessa.

2 §

I en konsekvensbeskrivning som gäller en fullständig miljökonsekvensbedömning enligt lagens 9 § skall utöver de omständigheter som nämns i 1 § i behövlig utsträckning anföras

1) en utredning över miljöns tillstånd i verksamhetens influensområde innan verksamheten inleds och över hur miljöns tillstånd utvecklas, om verksamheten inte inleds, samt en bedömning av verksamhetens direkta, indirekta, kumulativa och oundvikliga effekter på miljöns framtida tillstånd i området,

2) det viktigaste material som använts vid bedömningen och de metoder som använts vid materialanskaffningen samt de uppgifter och antaganden som ingår i dem,

3) en specifikation av och redogörelse för de åtgärder genom vilka skadliga effekter av verksamheten förebyggs och begränsas och genom vilka snabba åtgärder i nödsituationer främjas,

4) en bedömning av verksamhetens inverkan på den vetenskapliga forskningen och på andra förhandenvarande bruksändamål och värden i Antarktis,

5) sådana brister i tillgången till information som noterats vid utförandet av miljökonsekvensbedömningen samt oklarheter i uppgifterna,

6) namn eller firma samt adress i fråga om den person eller sammanslutning som utfört bedömningen, samt

7) ett sammandrag av de uppgifter som inhämtats vid bedömningen.

3 §

En konsekvensbeskrivning som gäller en fullständig miljökonsekvensbedömning eller ett utkast därtill skall lämnas in till tillståndsmyndigheten senast 150 dagar före följande möte som avses i lagens 12 § 2 mom.

2 kap.

Tillståndsförfarande

4 §

Av ansökan om tillstånd enligt lagens 14 § skall framgå

1) sökandens eller sökandenas namn eller firma, hemort och medborgarskap,

2) tidpunkten för inledandet av verksamheten och verksamhetens varaktighet,

3) verksamhetens art, samt

4) uppgifter om de åtgärder och anordningar med vilka verksamhetens effekter på miljön begränsas, förebyggs och följs.

Om ett finskt fartyg deltar i verksamheten, skall det ha ett av sjöfartsverket utfärdat intyg över att fartyget uppfyller kraven i lagens 34 §.

Fartyg som avses i lagens 2 § 1 mom. 4 punkt skall ha ett av den behöriga myndigheten i flaggstaten utfärdat intyg över att fartyget uppfyller kraven i lagens 34 §.

3 kap.

Naturskydd

5 §

Speciellt skyddade arter är

1) pälssäl (alla arter av släktet Arctocephalus),

2) rossäl (Ommatophoca rossii).

6 §

Till Antarktis får inte införas:

1) polyklorerade bifenyler,

2) kulor eller spån av polystyren och inte heller andra därmed jämförbara förpackningsmaterial,

3) bekämpningsmedel, i annat syfte än för vetenskapligt arbete eller hälsovård.

4 kap.

Avfall och avfallshantering

7 §

En avfallsproducent skall föra bort följande avfall från Antarktis:

1) ur bruk taget radioaktivt material,

2) ur bruk tagna elektriska batterier och ackumulatorer,

3) ur bruk tagna fasta och flytande bränslen samt smörjoljor,

4) avfall som innehåller skadliga mängder tungmetaller eller akut giftiga eller skadliga svårnedbrytbara föreningar,

5) ur bruk tagna bränslefat,

6) annat än i 1―5 punkten avsett fast, icke brännbart avfall,

7) polyvinylklorid, polyuretanskum, poly-styrenskum, gummi och med rötskyddsmedel behandlat virke som tagits ur bruk samt andra kasserade produkter som vid förbränning kan orsaka skadliga utsläpp,

8) allt ovan icke nämnt plastavfall utom behållare av polyeten med låg täthet, om behållarna förbränns i förbränningsugnar,

9) det fasta avfall som uppkommer vid förbränning av sådant avfall som avses i 8 §,

10) rester av kropparna av djur som införts till Antarktis,

11) laboratorieodlingar av mikroorganismer och organismer som ger upphov till växtsjukdomar,

12) oanvända fjäderfäprodukter som införts till Antarktis, samt

13) allt ovan onämnt flytande avfall samt toalettavfalls- och hushållsavloppsvatten, om inte annat föranleds av 10 §.

Avfall enligt 10―12 punkten kan i stället för att föras bort också förbrännas eller behandlas på något annat sätt som är lika effektivt med avseende på miljöskyddet.

8 §

Annat brännbart avfall än det som avses i 7 § skall, om det inte förs bort från Antarktis, förbrännas i en förbränningsugn där de skadliga utsläppen är små som möjligt.

9 §

Avfall som inte har förts bort eller behandlats i enlighet med 7 eller 8 § får inte placeras i isfria områden eller i färskvatten. Avfall som uppkommit vid fältläger skall förflyttas till basstationen eller fartyget för behandling så som stadgas i denna förordning.

10 §

Hushållsavloppsvatten från forskningsstationer belägna på iskontinenten får släppas ut i gropar i isen, om det är praktiskt ogörligt att transportera bort det. Sådana gropar får inte läggas på kända isströmmar som slutar vid isfria områden eller områden där avsmältningen är stark.

11 §

Allt avfall i Antarktis skall lagras så, att det inte sprids i omgivningen.

12 §

Avfall som skall föras bort från Antarktis kan, i stället för att återföras till Finland, transporteras till en stat där det återvinns eller behandlas på den nivå som föreskrivs i internationella konventioner som är bindande för Finland.

13 §

De planer för avfallshantering som avses i lagens 28 § skall innehålla

1) program för uppsnyggning av befintliga platser för avfallsbehandling och av övergivna arbetsplatser,

2) en beskrivning av hur avfallshanteringen ordnas,

3) planer för undersökning av avfallets och avfallshanteringens miljöeffekter, och

4) en redogörelse över åtgärderna för att förhindra miljöeffekter av avfallet och avfallshanteringen.

I planerna för avfallshantering skall följande avfallsklassificering följas:

1) toalettavfallsvatten och hushållsavloppsvatten,

2) annat flytande avfall samt ur bruk tagna kemikalier, inklusive bränslen och smörjmedel,

3) fast avfall som skall brännas,

4) annat fast avfall, samt

5) ur bruk taget radioaktivt material.

5 kap.

Förhindrande av havsföroreningar som förorsakas av fartyg

14 §

Utan hinder av lagens 33 § får från fartyg i Antarktis matrester släppas ut i havet. Om matrester släpps ut i havet, skall det ske så långt från land och is-shelf som möjligt och i varje fall på ett avstånd av minst 12 sjömil från närmaste land eller is-shelf. Matresterna skall, innan de släppas ut i havet, finfördelas så, att de passerar ett nät där maskorna är högst 25 millimeter.

15 §

Utan hinder av lagens 33 § får i Antarktis toalettavfallsvatten släppas ut i havet från fartyg vars högsta tillåtna personantal är tio.

Från fartyg vars högsta tillåtna personantal är större än tio får toalettavfallsvatten släppas ut i havet i Antarktis enligt följande:

1) behandlat toalettavfallsvatten genom en behandlingsanläggning för toalettavfallsvatten vilken sjöfartsverket har godkänt,

2) behandlat toalettavfallsvatten på minst fyra sjömils avstånd från närmaste land eller is-shelf genom en sådan av sjöfartsverket godkänd behandlingsanläggning för toalettavfallsvatten som finfördelar och desinficerar toalettavfallsvattnet,

3) obehandlat toalettavfallsvatten på mer än 12 sjömils avstånd från närmaste land så, att det toalettavfallsvatten som samlats i tankarna släpps ut i vattnet efter hand när fartyget gör minst fyra knop.

6 kap.

Ikraftträdande

16 §

Denna förordning träder i kraft den 23 februari 1998.

Helsingfors den 13 februari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.