114/1998

Utfärdat i Helsingfors den 6 februari 1998

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om statlig finansiering via länsstyrelserna av kollektivtrafikservice

Trafikministeriet har

ändrat 1 §, 2 § 2 punkten, i 3 § det inledande stycket samt 6 punkten och 10 § 2 mom. i sitt beslut av den 27 februari 1995 om statlig finansiering via länsstyrelserna av kollektivtrafikservice (329/1995),

av dem 2 § 2 punkten sådan den lyder i beslut 310/1996 och 3 § 6 punkten sådan den lyder i beslut 944/1996, samt

fogat till beslutet en ny 6 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut definieras de principer som länsstyrelserna skall följa när de för planering och utvecklande av kollektivtrafik, för sänkningar av biljettpriserna samt för upprätthållande av kollektivtrafik som bedrivs med buss eller taxi använder sådana anslag som anvisats för ändamålet i statsbudgeten och som statsrådet kvoterat för dem.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med


2) stadsmässig lokaltrafik kollektivtrafik som i första hand tillgodoser det interna transportbehovet inom ett tätortsområde och,

a) som omfattar minst sex turer per dag med högst två timmar mellan turerna, eller

b) som har karaktär av servicelinje.

3 §
Användningsändamål för länsstyrelsernas kvoter

Länsstyrelsen kan med anslag som anvisats att användas av den och vid behov för olika användningsändamål:


6) finansiera utvecklande av kollektivtrafiken genom understöd.

6 a §
Principer vid finansiering av tjänster som avser planering och utvecklande av kollektivtrafik samt trafikexperiment

Länsstyrelsen skall iaktta följande principer vid finansiering av tjänster som avser planering och utvecklande av kollektivtrafik samt trafikexperiment:

1) länsstyrelsens finansieringsandel får inte överstiga 50 procent,

2) genomförbarheten av planeringsprojekten skall om möjligt säkerställas tillräckligt på förhand,

3) planeringsprojekt får inte finansieras på områden där staten tidigare helt eller delvis finansierat planer som inte genomförts, såvida inte särskilda skäl därtill föreligger,

4) om kostnadsförslaget för ett projekt är 200 000 mk eller större, skall utlåtande om projektplanen begäras av trafikministeriet,

5) i fråga om utvecklingsprojekt skall trafikministeriet tillställas en kort beskrivning på en för ändamålet avsedd blankett, samt

6) vid finansiering av trafikexperiment skall det om möjligt på förhand säkerställas att experimentresultaten kan utnyttjas.

10 §
Övervakning

Trafikministeriet har rätt till information om användningen och verkningarna av den statliga finansieringen samt om de uppgifter som länsstyrelsen erhållit då den utövat övervakning enligt 1 mom.


Detta beslut träder i kraft den 15 februari 1998.

Helsingfors den 6 februari 1998

Trafikminister
Matti Aura

Regeringsråd som avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.