106/1998

Given i Helsingfors den 6 februari 1998

Lag om statliga rättshjälpsbyråer

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Staten har rättshjälpsbyråer som ger allmän rättshjälp. Rättshjälpsbyråerna utför de uppgifter som enligt lagen om allmän rättshjälp (104/1998) eller bestämmelser i någon annan lag eller i förordning ankommer på dem. En rättshjälpsbyrå kan ha en filialbyrå eller en filialmottagning.

2 §

Efter att ha hört kommunerna beslutar justitieministeriet vilka kommuner som skall vara förläggningskommuner för rättshjälpsbyråerna samt filialbyråerna och filialmottagningarna.

3 §

En rättshjälpsbyrå leds av ett ledande allmänt rättsbiträde, och vid den finns ett behövligt antal andra allmänna rättsbiträden och övrig personal. Ett ledande allmänt rättsbiträde och ett allmänt rättsbiträde står i tjänsteförhållande till staten.

Behörighetsvillkoren för ett ledande allmänt rättsbiträde och ett allmänt rättsbiträde är juris kandidatexamen samt tillräcklig erfarenhet av arbete som advokat eller av domaruppgifter.

De ledande allmänna rättsbiträdena och allmänna rättsbiträdena utnämns av justitieministeriet.

4 §

Inom varje hovrätts domkrets finns en direktör för rättshjälpsverksamheten. Direktören för rättshjälpsverksamheten skall svara för att utbudet av rättshjälpstjänster är jämnt fördelat inom hovrättens domkrets. Direktören för rättshjälpsverksamheten är samtidigt ledande allmänt rättsbiträde vid en rättshjälpsbyrå. När direktören för rättshjälpsverksamheten sköter ett enskilt uppdrag skall på honom tillämpas vad som bestäms om allmänt rättsbiträde.

5 §

Justitieministeriet förordnar direktörer för rättshjälpsverksamheten bland de ledande allmänna rättsbiträdena inom hovrättens domkrets för högst fem år i sänder.

6 §

De allmänna rättsbiträdena skall hederligt och samvetsgrant utföra de uppgifter som anförtrotts dem samt iaktta god advokatsed i all sin verksamhet.

De allmänna rättsbiträdena står under advokatföreningens tillsyn så som bestäms i 6, 6 a och 7 § lagen om advokater (496/1958).

7 §

Ett allmänt rättsbiträde får inte vara delägare, bolagsman eller medlem i bolag eller samfund som bedriver advokatverksamhet. Rättsbiträdet får inte heller ha någon annan sådan avlönad befattning som inverkar menligt på hans uppgift och som han har rätt att avsäga sig.

8 §

Rättshjälpsbyrån kan ge juridisk hjälp även till andra än dem som är berättigade till allmän rättshjälp, om sådan rättshjälp underlättar ordnandet av den allmänna rättshjälpsverksamheten inom ett visst område och det är svårt att få tjänster av advokater på orten. Rättshjälpsbyrån kan också biträda en person som inte får motsvarande tjänster av advokaterna på orten. I ett sådant fall uppbärs full ersättning för tjänsterna.

9 §

I fråga om jäv för ett allmänt rättsbiträde gäller vad som bestäms om jäv för advokater.

Direktören för rättshjälpsverksamheten får inte biträda motparten till den som är klient hos ett allmänt rättsbiträde inom det hovrättsdistrikt som utgör direktörens verksamhetsområde. I övrigt kan allmänna rättsbiträden som arbetar vid olika rättshjälpsbyråer biträda motparter, om de inte är jäviga i det enskilda fallet.

10 §

En rättshjälpssökande skall hänvisas till ett rättsbiträde vid en annan rättshjälpsbyrå eller till ett privat biträde, om

1) ett allmänt rättsbiträde är jävigt i saken,

2) byråns allmänna rättsbiträden på grund av sin arbetssituation inte kan sköta ett brådskande ärende,

3) det inte råder förtroende mellan det allmänna rättsbiträdet och den som begär rättshjälp, eller om

4) det finns annan grundad anledning.

11 §

Allmänna rättsbiträden skall på begäran ge varandra handräckning.

De allmänna rättsbiträdena kan kostnadsfritt ge handräckning till utländska rättshjälpsmyndigheter.

12 §

Ledande allmänna rättsbiträdet eller ett allmänt rättsbiträde avgör de ärenden som med stöd av lagen om allmän rättshjälp skall avgöras vid rättshjälpsbyrån.

Ledande allmänna rättsbiträdet kan skriftligen förordna en medlem av kanslipersonalen att avgöra rättshjälpsansökningar i klara fall, om rättshjälp beviljas utifrån ansökan.

13 §

Den som hör till rättshjälpsbyråns personal och andra som deltar i verksamhet enligt denna lag får inte olovligen röja vad de vid fullgörande av sina uppgifter har fått veta om rättshjälpssökanden och dennes angelägenheter.

14 §

Den allmänna styrningen av och tillsynen över den allmänna rättshjälpsverksamheten ankommer på justitieministeriet.

15 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag meddelas genom förordning.

Närmare föreskrifter om hur arbetet ordnas vid en rättshjälpsbyrå meddelas i rättshjälpsbyråns arbetsordning som fastställs av det ledande allmänna rättsbiträdet.

16 §

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

När tjänster vid statliga rättshjälpsbyråer besätts första gången kan de besättas utan att de förklaras lediga. De ordinarie tjänsteinnehavare och arbetstagare i arbetsavtalsförhållande vid kommunernas allmänna rättshjälpsbyråer, vilka utnämnts till sin tjänst eller anställts i arbetsförhållande 1996 eller tidigare, utnämns, utan hinder av behörighetsvillkoren i 4 §, till tjänster som inrättas vid statens rättshjälpsbyråer inom samma hovrätts domkrets. Med samtycke av ifrågavarande tjänsteman kan han också utnämnas till en tjänst som inrättats inom en annan hovrätts domkrets. Justitieministeriet beslutar om utnämningen.

Vid bestämmande av anställningsvillkoren för den som utnämnts till en statlig tjänst med stöd av 3 mom. skall den tid som räknas personen till godo som tjänstgöringstid hos kommunen beaktas som om den skulle vara tjänstgöring hos staten. En sådan person får sedan han har övergått till statens tjänst behålla den semesterrätt han har intjänat i kommunens tjänst. Under det år han övergår i statens tjänst och under det följande året skall han ges minst lika lång semester som den han hade varit berättigad till enligt de grunder som vid övergångstidpunkten gällde för kommunala tjänsteinnehavare eller arbetstagare.

En allmän rättshjälpsbyrås arkiv samt de möbler och den inredning, de böcker, kontorsmaskiner, ADB-program samt övrigt ur myndighetens synvinkel nödvändigt lösöre som kommunen äger och som används uteslutande för den allmänna rättshjälpsbyrån skall utan ersättning överlåtas till staten när denna lag träder i kraft.

Kommunen är skyldig att för tre år, räknat från den dag denna lag träder i kraft, till den statliga rättshjälpsbyråns behov överlåta nyttjanderätten till de telefoner samt till de ADB-program i kommunens nätserver och telekommunikationsförbindelser som är i den allmänna rättshjälpsbyråns bruk när denna lag träder i kraft.

RP 132/1997
LaUB 17/1997
RSv 231/1997

Helsingfors den 6 februari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.