105/1998

Given i Helsingfors den 6 februari 1998

Lag om ändring av lagen om fri rättegång

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 2 februari 1973 om fri rättegång (87/1973) 21 § 2 mom.,

ändras 1 § 1 mom., 5, 5 a, 10 och 15 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom. delvis ändrat i lagar 1125/1988 och 200/1996, 5 § i lag 736/1988 och i nämnda lag 1125/1988, 5 a § i lag 1668/1992, 10 § i lag 3/1977 samt i nämnda lagar 1125/1988 och 1668/1992 och 15 § delvis ändrad i sistnämnda lag, samt

fogas till lagen en ny 1 a § som följer:

1 §

Fri rättegång beviljas enligt denna lag en finsk medborgare eller utlänning som, med hänsyn till sina inkomster och tillgångar samt sin underhållsskyldighet och övriga omständigheter som inverkar på hans ekonomiska ställning, inte såsom delaktig i saken utan svårighet förmår betala samtliga kostnader för ärendets handläggning

1) i tviste- och brottmål samt ansökningsärenden eller i besvärsärenden enligt utsökningslagen vilka behandlas vid allmän domstol,

2) i mål som behandlas vid krigsrätt,

3) i mål som behandlas vid vattendomstolarna, vattenöverdomstolen och jorddomstolarna,

4) i mål som behandlas vid länsrätterna och högsta förvaltningsdomstolen samt

5) i ärenden som gäller klagan, återbrytande av laga kraft vunnen dom eller återställande av försutten fatalietid i ärenden som nämns i 1―4 punkten.


1 a §

Fri rättegång beviljas inte om vederbörande ges allmän rättshjälp med stöd av lagen om allmän rättshjälp (104/1998). Vederbörande kan beviljas fri rättegång och för honom förordnas biträde på de villkor som bestäms i denna lag, även om hans ansökan om rättshjälp helt eller delvis har avslagits eller den allmänna rättshjälpen inte innefattar förordnande av ett biträde.

5 §

Ansökan om fri rättegång kan göras skriftligen eller vid muntlig behandling av ärendet även muntligen. I samband med ansökan skall sökanden lämna in en skriftlig av rättshjälpsbyrån bekräftad utredning om sina förmögenhetsförhållanden och sin underhållsskyldighet.

För rättshjälpsbyråns utredning uppbärs en avgift på 200 mark. Bestämmelser om befrielse från avgiften på grund av de ekonomiska omständigheterna kan meddelas genom förordning.

Söks fri rättegång före ärendets handläggning, skall käranden eller någon annan som gör ärendet anhängigt, i samband med ansökan dessutom ge in stämningsansökan eller någon annan handling som utvisar ärendets art, och motparten en eventuell stämning eller någon annan skrift av vilken yrkandet framgår, i original eller kopia. Söks fri rättegång i brottmål innan något yrkande med anledning av brottet har framställts, skall sökanden lägga fram utredning om det ärende som undersöks och om sin ställning i saken. Förundersökningsmyndigheten är skyldig att på begäran ge sökanden en sådan utredning.

5 a §

Genom förordning meddelas bestämmelser om de allmänna grunderna för hur disponibla medel per månad, tillgångar och underhållsskyldighet samt övriga på sökandens ekonomiska ställning inverkande omständigheter skall bedömas då det prövas om fri rättegång skall beviljas och vilken ersättning som skall uppbäras för denna.

10 §

Förmår den som erhållit fri rättegång inte utan biträde på lämpligt sätt bevaka sin rätt och fördel i ärendet, skall den domstol som har beviljat fri rättegång eller, om domstolsbehandlingen har börjat, den domstol som handlägger saken förordna ett biträde.

Ett biträde får inte förordnas

1) i ansökningsärenden, om inte särskilt vägande skäl därtill föreligger,

2) i enkla brottmål, i vilka enligt allmän straffpraxis strängare straff än böter inte är att vänta eller i vilka den åtalades rättsskydd med hänsyn till det straff som i övrigt kan väntas och utredningen i ärendet inte kräver att ett biträde förordnas, eller

3) i förvaltningsdomstolar i ärenden som gäller beskattning eller offentlig avgift, om det inte finns särskilt vägande skäl för det, och inte heller i ärenden där besvärsrätten grundar sig på medlemskap i en kommun eller något annat offentligt samfund.

Förordnandet av biträde kan begränsas att gälla vissa åtgärder. Sådant förordnande kan under rättegången utvidgas.

15 §

Ett enligt denna lag förordnat rättegångsbiträde, med undantag för allmänt rättsbiträde, har rätt att av statens medel få ett skäligt arvode för sitt arbete och för tidsspillan samt ersättning för nödvändiga kostnader. Då arvodet och ersättningen bestäms, skall såsom en på dess storlek inverkande omständighet i synnerhet beaktas sakens art och de krav den ställer, det utförda arbetets art samt om det har funnits särskilda skäl att förordna biträdet från annan ort än domstolsorten.

Fullföljdsdomstolen kan besluta att biträdets arvode inte ersätts av statens medel om ändringsansökan är klart ogrundad.

Har biträde tillfälligt fått sätta annan person i sitt ställe, kan arvode och ersättning för de uppdrag, som utförts av ställföreträdaren, förordnas att särskilt för sig utbetalas till honom.

Biträde får inte förbehålla sig arvode eller ersättning som avses i 1―3 mom., av den till vars biträde han förordnats eller godkänts. Annat avtal är ogiltigt. Genom förordning meddelas närmare bestämmelser om grunderna för arvoden och ersättningar enligt denna paragraf.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

RP 132/1997
LaUB 17/1997
RSv 231/1997

Helsingfors den 6 februari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.