95/1998

Utfärdat i Helsingfors den 6 februari 1998

Trafikministeriets beslut om ändring av bilaga 1 och 5 till trafikministeriets beslut om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer

Trafikministeriet har

ändrat bilaga 1 och 5 till sitt beslut av den 28 december 1994 om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer (1511/1994), sådana de lyder, bilaga 1 i beslut 1302/1997 och bilaga 5 i beslut 1786/1995, som följer:


Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1998.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter får vidtas innan beslutet träder i kraft.

Helsingfors den 6 februari 1998

Trafikminister
Matti Aura

Regeringsråd
Aila SalminenBilaga 1

Bilaga 1

LOTSNINGSAVGIFTER INOM FINSKA TERRITORIALVATTEN

Lotsningsavgifterna uppbärs i mark enligt följande taxa:

LOTSNINGSTAXA
Lotsat fartyg nettodräktighet Lotsad sträcka i nautiska mil (nm)
(över―högst) 1―10 11―20 21―30 31―40 41―50 51―70 71―100
0― 200 1 650 2 850 3 900 5 100 6 250 7 950 10 800
200― 1 000 2 050 3 400 4 550 6 050 7 250 9 250 12 300
1 000― 3 000 2 500 4 050 5 450 7 050 8 500 10 800 14 000
3 000― 6 000 3 050 4 900 6 650 8 400 10 100 12 700 16 200
6 000―10 000 3 400 5 700 7 650 9 600 11 700 14 500 18 300
10 000―20 000 4 250 6 750 9 150 11 400 13 600 16 900 21 300
20 000―30 000 4 950 7 950 10 800 13 300 15 900 19 700 24 600
30 000―40 000 5 750 9 300 12 400 15 300 18 200 22 400 27 800
40 000―50 000 6 550 10 600 14 000 17 300 20 600 25 400 31 100
50 000―60 000 7 300 11 900 15 600 19 200 22 900 28 300 34 400
60 000― 8 000 13 100 17 300 21 300 25 100 31 000 37 600

Tilläggsavgift för varje påbörjad nautisk mil som överstiger 100 nautiska mil är 425 mk.

Väntepenning

Om lots efter kallelse har infunnit sig för att utföra lotsning, men lotsningen inte har börjat inom en timme efter hans ankomst till fartyget, uppbärs av fartyget för varje påbörjad timme, som överskjuter den nämnda timmen, väntepenning enligt fastställd taxa, till dess lotsningen börjar eller lotsen avlägsnar sig från fartyget.

Om lots på kallelse vid utsatt tid har infunnit sig på överenskommen plats för att invänta fartyg under resa, men fartyget inte har anlänt dit inom två timmar, uppbärs av fartyget för varje påbörjad timme som överskjuter nämnda två timmar, väntepenning enligt fastställd taxa, till dess lotsningen börjar eller lotsen avlägsnar sig från vänteplatsen.

Om lotsen då han kommer ombord eller under väntetiden meddelas att fartyget inte ämnar anlita lots, uppbärs av fartyget väntepenning för minst två timmar.

Väntepenningen är 2 000 mark för envar av de sex första timmarna. För envar av de följande timmarna är väntepenningen 1 000 mark.

Två lotsar

Då en lotsning, till följd av bestämmelserna eller på begäran, utförs av två lotsar, uppbärs lotsningsavgiften förhöjd med 50 procent.

Fartygskombination

För bogserare/skjutbogserare och för fartyg eller anläggning som skall bogseras/skjutbogseras liksom även för skjutbogserenhet uppbärs lotsningsavgift enligt kombinationens sammanlagda dräktighet.

Stockflotte

Lotsningsavgiften för stockflotte fastställs så, att dräktigheten utgörs av halva antalet kubikmeter fast mått.

Statsfartyg

För utländskt statsfartyg uppbärs inte lotsningsavgift under den tid fartyget är på statsbesök i Finland.

LOTSNINGSAVGIFTER I SAIMA KANAL OCH INOM SAIMENS VATTENOMR

ÅDELotsningsavgifterna uppbärs i mark enligt följande taxa:

LOTSNINGSTAXA
Lotsat fartyg Lotsad sträcka i nautiska mil (nm)
nettodräktighet 1―10 11―20 21―30 31―40 41―50 51―70 71―100
under 200 575 1 000 1 375 1 880 2 200 2 800 3 800
200―1 000 725 1 200 1 600 2 125 2 550 3 250 4 325
över 1 000 875 1 425 1 925 2 475 3 000 3 800 4 925

Tilläggsavgift för varje påbörjad nautisk mil som överstiger 100 nautiska mil är 150 mk.

Väntepenning

Om lots efter kallelse har infunnit sig för att utföra lotsning, men lotsningen inte har börjat inom en timme efter hans ankomst till fartyget, uppbärs av fartyget för varje påbörjad timme, som överskjuter den nämnda timmen, väntepenning enligt fastställd taxa, till dess lotsningen börjar eller lotsen avlägsnar sig från fartyget.

Om lots på kallelse vid utsatt tid har infunnit sig på överenskommen plats för att invänta fartyg under resa, men fartyget inte har anlänt dit inom två timmar, uppbärs av fartyget för varje påbörjad timme som överskjuter nämnda två timmar, väntepenning enligt fastställd taxa, till dess lotsningen börjar eller lotsen avlägsnar sig från vänteplatsen.

Om lotsen då han kommer ombord eller under väntetiden meddelas att fartyget inte ämnar anlita lots, uppbärs av fartyget väntepenning för minst två timmar.

Väntepenningen är 1 200 mark för envar av de sex första timmarna. För envar av de följande timmarna är väntepenningen 600 mark.

Två lotsar

Då en lotsning, till följd av bestämmelserna eller på begäran, utförs av två lotsar, uppbärs lotsningsavgiften förhöjd med 50 procent.

Fartygskombination

För bogserare/skjutbogserare och för fartyg eller anläggning som skall bogseras/skjutbogseras liksom även för skjutbogserenhet uppbärs lotsningsavgift enligt kombinationens sammanlagda dräktighet.

Stockflotte

Lotsningsavgiften för stockflotte fastställs så, att dräktigheten utgörs av halva antalet kubikmeter fast mått.

Statsfartyg

För utländskt statsfartyg uppbärs inte lotsningsavgift under den tid fartyget är på statsbesök i Finland.

Bilaga 5

PRESTATIONER GÄLLANDE LINJELOTSEXAMEN

Sjöfartsverket uppbär följande avgifter för linjelotsexamen

mark
Linjelotsexamen 2 000
Linjelotsbrev 700

För linjelots provlotsning uppbärs därutöver lotsningsavgift enligt gällande lotsningstaxa samt av förrättningen föranledda ersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän.

För ett beslut varmed ett fartyg frigörs från skyldigheten att anlita lots uppbärs 700 mark.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.