79/1998

Given i Helsingfors den 30 januari 1998

Lag om ändring av 32 kap. 1 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 32 kap. 1 § 2 mom. 2 punkten,

detta lagrum sådant det lyder i lag 1304/1993, samt

fogas till 32 kap. 1 § 2 mom., sådant det lyder i sist nämnda lag, en ny 3 punkt som följer:

32 kap.

Om häleribrott

1 §
Häleri

För häleri döms också den som


2) döljer eller maskerar i 1 punkten angiven egendoms rätta karaktär, ursprung eller belägenhet eller förfogandet över den eller de rättigheter som är knutna till den, eller

3) underlåter att göra anmälan enligt 10 § lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998) eller i strid med förbudet i 10 § röjer att anmälan har gjorts.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

RP 158/1997
FvUB 26/1997
RSv 221/1997
Rådets direktiv 91/308/EEG

Helsingfors den 30 januari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.