73/1998

Given i Helsingfors den 30 januari 1998

Lag om ändring av lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 maj 1954 om andelslag (247/1954) 16 i §,

sådan den lyder i lag 415/1996, samt

ändras 201 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag 415/1996, som följer:

201 §

Har en medlem eller suppleant i förvaltningsrådet eller styrelsen för ett andelslag som bedriver sparkasseverksamhet, en tjänsteman i ett sådant andelslag eller en sparkasseinspektör i sin verksamhet inte följt 3 kap. eller bestämmelserna i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998), bestämmelserna i andelslagets stadgar eller stadgarna om sparkasseverksamhe- ten eller av myndigheterna på behörigt sätt meddelade bestämmelser eller föreskrifter, kan länsstyrelsen på framställning av sparkasseinspektören eller en medlem av andelslaget vid vite ålägga personen i fråga att fullgöra sin skyldighet.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

RP 158/1997
FvUB 26/1997
RSv 221/1997
Rådets direktiv 91/308/EEG

Helsingfors den 30 januari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.