71/1998

Given i Helsingfors den 30 januari 1998

Lag om ändring av lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 50 §, 51 § 3 mom. och 56 §, samt

ändras 49 §, som följer:

49 §
Identifiering av kunder

Ett värdepappersföretag samt ett finansiellt institut som hör till värdepappersföretagets konsolideringsgrupp skall konstatera sina regelbundna kunders identitet och känna arten av kundens affärsverksamhet samt grunderna för att denne använder institutets tjänster. Om det är sannolikt att kunden handlar för någon annan persons räkning, skall identifieringen med tillbudsstående medel utsträckas också till denne.

Om identifiering av en kund gäller dessutom vad som bestäms i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt (68/1998).

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om de tillvägagångssätt som skall iakttas vid identifiering av en kund som avses i 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

RP 158/1997
FvUB 26/1997
RSv 221/1997
Rådets direktiv 91/308/EEG

Helsingfors den 30 januari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.